‘Handen ineen’ leidt tot ‘Samenspel’ om trots op te zijn

Verheugd presenteert het college van burgemeester en wethouders de programmabegroting 2019, de eerste van deze bestuursperiode, die als titel Samenspel heeft met als ondertitel ‘Laarbeek in balans’. Deze begroting is op donderdag 11 oktober aan de gemeenteraad aangeboden. In deze begroting zijn onze plannen voor het komend jaar opgenomen, die gebaseerd zijn op de afspraken uit de beleidsrijke agenda van het Raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen ineen’.

De kracht van de Laarbeekse samenleving zit in het samenspel tussen de gemeente en de inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen. Een goed samenspel is ook de insteek bij de samenwerking tussen het college en de gemeenteraad. Bij de totstandkoming van deze begroting hebben wij de raad aan de voorkant de gelegenheid gegeven om mee te denken.
Deze begroting wordt gekenmerkt door een koerswijziging in financiële zin. Nu de risico’s voor gemeenten toenemen en de algemene reserves meer onder druk komen te staan, vinden wij het belangrijk dat structurele kosten (onder andere beheer, onderhoud en vervangingen) ook structureel in de begroting vertaald zijn. Op deze wijze kunnen wij ons hoge voorzieningenniveau in Laarbeek ook in de toekomst in stand houden en betaalbaar houden.

Wij verschuiven risico’s niet naar de toekomst en gaan uit van de meest actuele cijfers, bijvoorbeeld voor de kostenontwikkeling in het sociaal domein. Laarbeek is een financieel gezonde gemeente, dus de ruimte om deze koerswijziging en een aantal positieve keuzes door te voeren is er en daar zijn we vanzelfsprekend trots op.

In deze begroting reserveren we bijvoorbeeld middelen voor bereikbaarheid. We investeren in het onderhoud van vijvers, bermen en sloten om enerzijds de positieve beleving van water in de openbare ruimte te vergroten. En anderzijds beter in te kunnen spelen op de gevolgen van klimaatverandering. Bij de sportparken wordt ingezet op onderhoud van de velden zonder bestrijdingsmiddelen nu er een verbod op het gebruik van deze middelen in de openbare ruimte geldt. We geven daarnaast extra aandacht aan budgetcoaching, toerisme en recreatie en cultuurhistorie.

Tezamen met alle andere voorstellen zorgt dit voor een meerjarenbegroting, waarin samenspel en de balans vinden belangrijk is: tussen nieuwe ambities en handhaving van het bestaande voorzieningenniveau enerzijds en beheer en onderhoud en lastendruk anderzijds; en ook een balans tussen inhoudelijke ambities en financiële mogelijkheden.
Er zullen ook andere financiële uitdagingen op ons pad komen, zodat financiële verdieping nodig is om in balans te blijven. Met voorzichtig optimisme én trots presenteren wij u dan ook deze begroting ,waarin wij de ambities uit het raadsprogramma ‘Handen ineen’ waar kunnen én gaan maken.

Op donderdag 8 november 2018 wordt de begroting 2019 behandeld door de gemeenteraad. U kunt de volledige begroting zoals die nu is aangeboden hier (https://bit.ly/2yg5X3H) teruglezen. Na behandeling in de gemeenteraad zal de begroting defintief worden.