Paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten Laarbeek

De gemeente Laarbeek heeft een geactualiseerde beleidskaart archeologie vastgesteld. De beleidskaart wordt omgevormd tot een paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten voor Laarbeek. Doel van dit paraplubestemmingsplan is de archeologische waarden en verwachtingsgebieden in Laarbeek beschermen. Dit paraplubestemmingsplan zal na vaststelling de onderzoeksverplichtingen op basis van de huidige bestemmingsplannen vervangen.

In het bestemmingsplan krijgen ook de huidige gemeentelijke en rijksmonumenten een aanduiding in het paraplubestemmingsplan. De huidige monumenten zijn opgenomen in het Erfgoedregister. In deze lijst vinden geen veranderingen plaats. De aanduiding in het bestemmingsplan wordt toegevoegd om een signaal af te geven naar initiatiefnemers. Op dit ogenblik worden monumenten niet aangegeven in het bestemmingsplan.

Stukken inzien

Wilt u weten of er voor uw perceel wijzigingen plaatsvinden, dan kunt u de stukken hieronder raadplegen.

  1. PDF Rapport Actualisatie archeologische verwachtingen- en waardenkaart gemeente Laarbeek
  2. PDFArcheologische basiskaart Laarbeek
  3. PDFVerstoringsbronnenkaart Laarbeek
  4. PDFArcheologische waarden en verwachtingenkaart 2021
  5. PDFArcheologische beleidskaart Laarbeek 2021

Wilt u reageren?

Vanaf 10 september tot en met 28 oktober 2021 kunt u op de geactualiseerde archeologische beleidskaart reageren via brief ter attentie van mevrouw S. Hornikx, postbus 190, 5740 AD Beek en Donk.

Wij verzamelen de reacties in een responsnota. Indien er aanleiding toe is, verwerken we de reacties in het voorontwerp paraplubestemmingsplan.

Onderzoeksverplichting

In zowel het huidige als geactualiseerde beleid staat dat er bij ruimtelijke initiatieven die kunnen leiden tot bodemverstoring een archeologisch (inventariserend) onderzoek noodzakelijk kan zijn. Dit geldt voor gebieden met een hoge of middelhoge archeologische verwachting en in gebieden met bekende archeologisch resten (de zogenaamde archeologische terreinen). Een onderzoeksverplichting geldt als de oppervlakte van de bodemverstorende ingreep groter is dan een voor de gebieden vastgestelde ondergrens én indien de verstoring ook dieper reikt dan bijhorende dieptegrens beneden maaiveld.

De gemeente Laarbeek hanteert voor de verschillende categorieën van de beleidskaart, verschillende oppervlakte-ondergrenzen:

Regulier agrarisch grondgebruik wordt daarmee vrijgesteld van de onderzoeksverplichting.

Met dit beleid is de gemeente in staat om op verantwoorde wijze een archeologiebeleid te implementeren dat een juiste balans weet te vinden tussen een goede omgang met het archeologisch erfgoed en andere maatschappelijke belangen die bij planontwikkelingen moeten worden gewogen.