College van B&W

Samenstelling college

Collegebesluiten

Het college komt elke week bij elkaar. Wat zij besluiten wordt vastgelegd in een verslag "Openbare besluiten".

Hieronder staan de laatste Openbare besluiten.

Declaraties college

Integriteit / gedragscode B & W

in de Gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad een gedragscode vaststelt voor alle bestuursorganen van de gemeente. Er is dus een gedragscode voor de gemeenteraad zelf, één voor het college van burgemeester en wethouders en één voor de burgemeester. Deze gedragscodes maken duidelijk wat de verantwoordelijkheden van bestuurders zijn als het gaat om het integer uitoefenen van hun functie. In een zogenaamd ‘gentle agreement’ is vastgelegd hoe met de gemaakte afspraken wordt omgegaan en hoe ze in voorkomende gevallen worden gehandhaafd.