Lagere uitkering van het Rijk zorgt voor extra financiële druk

Vorige week heeft het college van burgemeester en wethouders de kadernota 2020 aangeboden aan de gemeenteraad.  In deze kadernota staan maatregelen genoemd die noodzakelijk zijn om een sluitende meerjarenbegroting te krijgen. De zogeheten meicirculaire, waar de aangepaste uitkeringen uit het gemeentefonds in staan vermeld, was nog niet ontvangen en daarom niet verwerkt in de voorgestelde maatregelen. De meicirculaire is nu wel ontvangen en de cijfers zijn voor onze gemeente doorgerekend.

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat –daar waar in de kadernota de meerjarenbegroting een positief saldo kende- alle begrotingen en het meerjarenperspectief tot en met 2023 zwaar negatief zijn voor de gemeente Laarbeek. De meicirculaire heeft voor de begroting van 2023 nog een nadelig effect van ongeveer 6 ton.

Proces
De doorrekening van de gevolgen van de meicirculaire is vers. Vanochtend heeft het college hier kennis van genomen. Vandaag is het Presidium ingelicht en zijn de raadsleden op de hoogte gesteld. Het college overlegt volgende week over hoe hier nu verder mee om te gaan.