Subsidie afkoppelen hemelwater

18 februari 2020

Ben jij eigenaar van een pand in Laarbeek en wil je bijdragen aan een duurzame omgeving?

Dan is het wellicht mogelijk om hiervoor een stimuleringsbijdrage (subsidie) van de gemeente en/of het waterschap te ontvangen.Door verandering van het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Lange periodes van droogte en/of hitte, gevolgd door hevige regenbuien. De gemeente Laarbeek wil de gemeente klimaatbestendig maken. De gemeente Laarbeek kan dit niet alleen, want zo’n 50 tot 70% van het oppervlak in bebouwd gebied is namelijk privaat terrein. Alleen samen kunnen we Laarbeek beter bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien en langdurige droge en hete perioden.

Waarom hemelwater afkoppelen?

 • Vermindert de kans van water op straat en wateroverlast in uw huis en in uw wijk.
 • Bespaart energie doordat het hemelwater niet meer verpompt en gezuiverd hoeft te worden.
 • Bestrijdt verdroging door het infiltreren van hemelwater.
 • Heeft een positieve invloed op de flora en fauna in de beken, door het verminderen van overstorten van het vuile gemengde water uit de riolering op de beken.
 • Vermindert de kans dat beken buiten hun oevers treden.
 • Hoe werkt afkoppelen van hemelwater?
 • De afvoer van het hemelwater naar de openbare riolering wordt verwijderd door bijvoorbeeld het doorzagen van de regenpijpen.
 • Het hemelwater wordt ter plaatse opgevangen in een verlaging of greppel in de tuin of in ondergrondse infiltratiekratten of grindkoffers.
 • Het hemelwater zakt weg in de bodem.

Voorbeelden vind je op verschillende websites, zoals www.riool.info(externe link) en www.huisjeboompjebeter.nl (externe link)

Wat zijn de voorwaarden voor de stimuleringsbijdrage voor het afkoppelen van hemelwater?

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente Laarbeek.
 • Er wordt ten minste 15 m2 en ten hoogste 1000 m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld van de openbare riolering.
 • Hemelwater afkomstig van het afgekoppelde dakoppervlak wordt opgevangen in een op eigen terrein aan te leggen waterberging.
 • De waterberging kan ten minste 30 liter hemelwater per m2 afgekoppeld dakoppervlak bergen.
 • Het opgevangen hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd.
 • Indien sprake is van een infiltratievoorziening ligt de bodem van deze voorziening boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG).
 • Bij een ondergrondse afvoer van hemelwater naar een infiltratievoorziening, worden alle regenpijpen voorzien van een bladafscheider en wordt een zandvanger geplaatst.
 • De waterberging wordt altijd zodanig ontworpen dat deze bijdraagt aan het verminderen van piekafvoeren en niet leidt tot overlast bij naastgelegen percelen.
 • De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van hemelwater bij hevige buien als de voorziening vol is, indien mogelijk is de overloopvoorziening bovengronds.
 • De waterberging moet controleerbaar zijn op werking (zichtbaar of toegankelijk).
 • De waterberging moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn (bij maximaal 2mm neerslag per etmaal.

Voor welke panden is de stimuleringsbijdrage bedoeld?

 • Het pand dient te liggen in de gemeente Laarbeek.
 • Het pand is ten minste 5 jaar geleden gebouwd.
 • Het pand / dak loost het hemelwater zonder vertraagde afvoer op een legale wijze direct of indirect op de openbare riolering.
 • De openbare riolering voert het hemelwater af naar de rioolwaterzuivering.

De volgende panden/daken voeren het hemelwater niet af naar de rioolwaterzuivering en komen dus niet in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage

 • Panden die zijn aangesloten op een gescheiden rioolstelsel (Strijp, Beekse Akkers, Hoge Regt, Revershof, Nieuwenhof-Noord, Hooge  Suute, etc.).
 • Panden die zijn aangesloten op de drukriolering (buitengebied).
 • Daken die reeds zijn afgekoppeld zoals bij projecten in de Wilhelminastraat (Aarle-Rixtel), Nachtegaallaan, ’t Hof (Beek en Donk), Dorpsstraat, Kuiperstraat, Papenhoef (Lieshout), Bernadettestraat (Mariahout), etc.

Hoe werkt het aanvragen van een stimuleringsbijdrage?

 • Alleen eigenaren van een pand (of iemand die door een eigenaar is gemachtigd) kan een aanvraag doen voor een stimuleringsbijdrage.
 • Een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage doe je door het invullen van het betreffende aanvraagformulier dat je vindt op de website van de gemeente Laarbeek.
 • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld door de gemeente Laarbeek.
 • Van de gemeente ontvangt je bericht over het wel of niet toekennen van een stimuleringsbijdrage.
 • De werkzaamheden voer je binnen 6 maanden na toekenning van de subsidie uit.
 • Binnen 6 weken na uitvoering van de werkzaamheden dien je een verzoek in tot uitkering van de stimuleringsbijdrage, waarbij je tevens bewijsstukken (o.a. foto’s) levert van de uitvoering.
 • De gemeente neemt op basis van de aangeleverde informatie en eventueel na controle een besluit over het uitkeren van de stimuleringsbijdrage.

Beschikbare stimuleringsbijdrage

 • Er is een maximaal budget (subsidieplafond) beschikbaar per stimuleringsregeling per kalenderjaar.
 • Het subsidieplafond voor de Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater is in 2020 vastgesteld op € 25.000,-.
 • In de eerste negen maanden van het jaar wordt 60% (€ 15.000,-) van het subsidieplafond specifiek gereserveerd voor aanvragen van eigenaren die geen rechtspersoon (o.a. bedrijven, stichtingen, etc.) zijn met uitzondering van VvE’s.
 • Wanneer het maximale beschikbare budget is toebedeeld, worden aanvragen voor het lopende kalenderjaar geweigerd.
 • De hoogte van de stimuleringsbijdrage bedraagt € 2,50,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak, met een maximum van € 2.500,- per aanvraag.
 • Subsidie waterschap Aa en Maas
 • Ook Waterschap Aa en Maas heeft een speciale subsidieregeling voor klimaatbestendige maatregelen.
 • De regelingen van de gemeente Laarbeek en waterschap Aa en Maas zijn stapelbaar. Je kunt dus zowel van de gemeente als van het waterschap subsidie krijgen!

Meer informatie vind je op de website van waterschap Aa en Maas.

Stimuleringsbijdrage aanvragen

PDFAanvraagformulier Stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater.pdf