Besluit uitschrijving persoon

13 januari 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat hieronder vermelde persoon niet meer woont op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven.

Naam                    Geboortedatum         Geboorteplaats
J. Sobotka              13 juni 1978                Jihlava, Tsjecho-Slowakije

Uitschrijving vindt plaats met als reden ‘verblijfplaats onbekend’, volgens artikel 2.20 lid 3 van de wet BRP. Dit betekent dat deze persoon daardoor formeel niet meer in Nederland wonen.

Staat uw naam hier vermeld? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit artikel, contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 700 of per e-mail gemeente@laarbeek.nl.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag van publicatie tegen de uitschrijving bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190 5740 AD Beek en Donk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.