Concreet beleidsvoornemen ruimtelijke ordening: paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten Laarbeek

16 september 2021

De gemeente Laarbeek heeft een geactualiseerde beleidskaart archeologie vastgesteld. De beleidskaart wordt omgevormd tot een paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten voor Laarbeek. Doel van dit paraplubestemmingsplan is de archeologische waarden en verwachtingsgebieden in Laarbeek te beschermen. Dit paraplubestemmingsplan zal na vaststelling de onderzoek verplichtingen op basis van de huidige bestemmingsplannen vervangen.

 

In dit bestemmingsplan krijgen ook de huidige gemeentelijke en rijksmonumenten een aanduiding in het paraplubestemmingsplan. De huidige monumenten zijn opgenomen in het Erfgoedregister. In deze lijst vinden geen veranderingen plaats. De aanduiding in het bestemmingsplan wordt toegevoegd om een signaal af te geven naar initiatiefnemers. Op dit ogenblik worden monumenten niet aangegeven in het bestemmingsplan.
 

Stukken inzien

Wilt u weten of er voor uw perceel wijzigingen plaatsvinden, dan kunt u de stukken digitaal inzien via www.laarbeek.nl/archeologie-parapluplan.

In het gemeentehuis kunt u ook het papieren exemplaar van de geactualiseerde beleidskaart archeologie inkijken. U kunt de stukken inzien bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. De geactualiseerde beleidskaart archeologie met bijhorende stukken liggen ter inzage tot en met 4 november 2021.
 

Wilt u reageren?

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over de geactualiseerde beleidskaart kenbaar maken. Wij verzamelen de reacties in een responsnota. Indien er aanleiding toe is, verwerken we de reacties in het voorontwerp paraplubestemmingsplan.