Gemeente kan verenigingen steunen die door corona in financiële problemen zijn gekomen

26 januari 2021

De geldende en nog komende maatregelen vanwege het coronavirus hebben gevolgen voor onze samenleving. Bijvoorbeeld ons lokaal verenigingsleven en de accommodaties worden er door getroffen, zowel sociaal als financieel. Als een vereniging geen mogelijkheden heeft om de financiële problemen zelf op te lossen, dan kan een beroep worden gedaan op de gemeente. Er was al een tegemoetkoming voor sportverenigingen mogelijk. Het college heeft besloten om ook jeugdverenigingen en verenigingen/instanties op het gebied van kunst en cultuur financiële ondersteuning te bieden, wanneer zij schade ondervinden als gevolg van de coronamaatregelen.

Jeugdverenigingen
Hiermee bedoelen we vrijwilligersorganisaties die actief zijn voor de jeugd. Hierbij valt te denken aan scouting, jongerencentra, etc.

Kunst en cultuur
De regeling is bedoeld voor:

 • (pop)podia
 • gezelschappen
 • bibliotheken
 • musea
 • kunst- en cultuureducatie
 • beeldende kunstinstellingen
 • filmtheaters
 • amateurkunstinstellingen
 • festivals

Voorwaarden
De getroffen en nog te treffen maatregelen om het coronavirus te bestrijden berokkenen in een aantal gevallen ook financiële schade. Deze financiële schade kan zich op verschillende manier voordoen:

 • In de vorm van inkomstenderving; het leveren van overeengekomen diensten, zonder dat daar voldoende inkomsten tegenover staan.
 •  Als sprake is van een betalingsverplichting zonder dat daar de overeengekomen diensten voor geleverd worden (huur van een accommodatie).
 • Als sprake is van subsidie (van de gemeente) die verstrekt is op basis van het uitvoeren van  één of meerdere activiteiten, die omwille van de coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden. (toneelvereniging bijvoorbeeld). In dit soort situaties is ‘de schade’ voor de gemeente.

De lijn die het college vanaf het begin gehanteerd heeft is dat eerst een beroep gedaan wordt op de ‘eigen kracht’, het zelfoplossend vermogen van de Laarbeekse samenleving en de bestaande regelingen. Wanneer dat niet voldoende blijkt te zijn kan een beroep worden gedaan op de gemeente. In elk individueel geval bekijken we dan of, en zo ja op welke wijze, de gemeente een rol kan spelen bij de oplossing van het probleem. Als leidraad voor de beoordeling van deze verzoeken zijn de volgende voorwaarden opgesteld tot compensatie voor inkomstendervingen en betalingsverplichtingen, die aantoonbaar te relateren zijn aan  getroffen en nog te treffen coronamaatregelen:

 • De mate van inkomstenderving dan wel de betalingsverplichting waarvan sprake is, is verwoord in een concreet bedrag.
 • Als sprake is van inkomstenderving; een financieel overzicht waaruit dit bedrag aantoonbaar op te maken is:
  • Een jaarverslag of jaarrekening van het voorgaande jaar (bv overeenkomstig de eisen die gesteld worden aan de verantwoording van subsidies in het subsidieprogramma).
  • Een prognose van het financieel resultaat van het lopende jaar.
 • Als sprake is van een betalingsverplichting; een verwijzing naar de coronamaatregel op basis waarvan en voor welke duur de overeengekomen vorm van dienstverlening (bv gebruik van de accommodatie) niet heeft plaatsgevonden.
 • Een concreet verzoek om een vorm van compensatie, hetzij in de vorm van uitstel van betaling of contante (terug)betaling.
 • Er is aantoonbaar gebruik gemaakt of niet aanmerking komend van compensatiemiddelen die door het Rijk verstrekt worden.
 • Als sprake is van een subsidie die (door de gemeente) verstrekt is op basis van één of meer uit te voeren activiteiten doet zich de vraag voor of deze subsidie wordt teruggevorderd nu deze activiteiten niet door kunnen gaan omwille van de getroffen en te treffen coronamaatregelen. Het college gaat in deze gevallen voor 2020 en ook voor 2021 geen subsidie terugvorderen. Wel stimuleert het college betreffende organisaties om de subsidie in te zetten voor alternatieve activiteiten, aansluitend bij de bredere vraag van onze inwoners in deze coronatijd. 
 • De binnengekomen verzoeken worden ter advisering voorgelegd aan de Stuurgroep corona en daarna ter besluitvorming aan het college.
 • Het college maakt een eigen afweging omtrent de daadwerkelijk toe te kennen vorm van compensatie. Deze eigen afweging geldt ook voor het behandelen van binnenkomende verzoeken die niet of niet geheel voldoen aan de genoemde voorwaarden.

Indienen
Verenigingen of instanties dienen hun verzoek indienen voor 1 april 2021. Het verzoek kan digitaal, voorzien van de gevraagde gegevens, gestuurd worden aan: gemeente@laarbeek.nl ter attentie van L. Verhees.