Gemeenteraad doet oproep aan ministers & Tweede Kamer over zorgelijke situatie financiën lange termijn

30 juni 2020

De leefbaarheid en vitaliteit van onze gemeente staan op lange termijn onder druk. Op dit moment is ons fundament goed. Voor het overgrote deel zijn gemeenten voor hun inkomsten afhankelijk van de landelijke overheid (Gemeentefonds), die daarvoor steeds minder geld beschikbaar stelt. Eerder werd door de 21 burgemeesters in de regio Zuidoost-Brabant de noodklok geluid over de omvang van het Gemeentefonds. De gemeenteraad van Laarbeek heeft aanvullend hierop zelf ook een brandbrief gestuurd naar de ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en de Tweede Kamer. De Tweede Kamer debatteert op 2 juli over de nieuwe wijze van verdeling van het Gemeentefonds.

Gemeentefonds
De Rijksoverheid stopt jaarlijks een deel van de belastingopbrengsten in het Gemeentefonds. Gemeenten ontvangen geld daaruit om hun taken uit te voeren. De afgelopen jaren zien gemeenten een groei in de structurele verantwoordelijkheden, zonder een stijging in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Daarom roepen gemeenten op te kijken naar hoe het gemeentefonds structureel in balans gebracht kan  worden bij het complexe en uitdagende takenpakket van gemeenten.

Brandbrief gemeenteraad
Ook de gemeente Laarbeek ervaart grote druk om de financiële begroting structureel in evenwicht te houden. Met name zijn er zorgen om op de lange termijn inkomsten en uitgaven in balans te houden. Daarbij zorgt de corona-crisis voor extra financiële lasten, vooral op het gebied van het sociaal domen. Op 2 juli 2020 bespreekt de Tweede Kamer tijdens een Algemeen Overleg de herverdeling van het gemeentefonds. Als kleine gemeente maakt de gemeenteraad van Laarbeek zich grote zorgen over de gevolgen van deze herverdeling. Er wordt een aanzienlijke daling in de Rijksbijdrage aan Laarbeek voorzien. In de brief wordt nadrukkelijk verzocht om het belang van de financiële positie van kleine gemeenten niet te vergeten.

Daarbij is het niet alleen belangrijk om naar de verdeling te kijken, maar ook naar de hoogte van het totale bedrag in het Gemeentefonds. De gemeenteraad van Laarbeek is van mening dat alleen met structureel extra financiële middelen de gemeente haar taken en verantwoordelijkheden goed kan blijven uitvoeren en dat voldoende voorzieningen gewaarborgd blijven. Juist voor een kleine gemeente als Laarbeek is dit van wezenlijk belang, om de vitaliteit in de lokale gemeenschappen te kunnen blijven behouden.

Verder bezuinigen of gemeentelijke belastingen verhogen niet acceptabel
De gemeente heeft de afgelopen periode al maatregelen genomen op het gebied van kostenbeheersing. De gemeente vindt dat ze de inwoners van Laarbeek de komende jaren niet opnieuw geconfronteerd mogen worden met stijgende gemeentelijke belastingen. Nog verder bezuinigen op de gemeentelijke begroting zal grote gevolgen hebben voor de vitaliteit van de gemeenschappen.