Het meest actuele nieuws over het Corona-virus

26 maart 2020

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 31-3-2020, 19.00 uur

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.
 

25 maart 2020

Op 23 maart is heeft het kabinet aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen om de verspreiding van het Corona-virus zo veel mogelijk te beperken. Hierna zijn de maatregelen verder besproken en dit heeft geleid tot nadere uitwerking en verduidelijking. Dit zijn de uitwerkingen:

 1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020.
 2. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden
  a. wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal
  b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);
  c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen);
  d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen).

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

3. Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten. Ook zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend zoals kapperszaken en nagelsalons moeten hun deuren sluiten.

4. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 1,5 m afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven.

5. Winkels, markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 m afstand.

6. Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren.

7. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.

In de brief aan het Veiligheidsberaad is aangegeven dat maatregelen 2 en 3 moeten worden opgenomen in een noodverordening.
De maatregelen 4 tot en met 7 moeten zodanig in de noodverordening worden opgenomen dat handhaving mogelijk wordt indien dat noodzakelijk is.

De maatregelen genoemd onder 2 t/m 7 zullen uiterlijk 6 april 2020 worden heroverwogen.

Bekijk de veelgestelde vragen over maatregelen en handhaving

Maatregelen 25032020

***************

23 maart 2020

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen
Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Maatregelen rond thuisquarantaine worden aangescherpt. Niet alleen mensen met koorts, maar ook hun hele gezin moet thuisblijven. Bedrijven met zogenaamde contactberoepen (kappers/nagelstylist etc) moeten de deuren sluiten. Voor medische contactberoepen zoals fysiotherapeuten geldt dat ze zo veel mogelijk op afstand werken, via beeldbellen of alleen op advies van een arts handelingen uitvoeren.

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 •  Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 •  Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 •  Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 •  Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 •  Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 •  De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.
 • Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur.

Houd afstand

************

18 maart 2020

Wat  moet je doen als je in de financiële problemen komt door het Coronavirus?

Voor zowel particulieren als ondernemers die vanwege het coronavirus in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen willen we graag verwijzen naar de website van Senzer 
Hier wordt het actuele nieuws rondom de maatregelen voor zowel particulieren als ondernemers weergegeven. 

Ontvang je een uitkering van het UWV en heb je vragen in verband met het coronavirus? Kijk dan op  https://www.uwv.nl/particulieren/actueel/informatie-over-coronavirus.aspx

Hier is ook informatie te vinden over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Zowel de algemene bijstand als de bijzondere bijstand (voor zowel particulieren als ondernemers) worden voor onze gemeente door Senzer uitgevoerd. 

Daarnaast kunt u ook  PDFonze folder met alle minimavoorzieningen in Laarbeek downloaden.

Met vragen over een inkomensverklaring of een lokale minimaregeling zoals Maatschappelijke Participatie kunt u terecht bij het Sociaal Team Laarbeek bereikbaar via  0492 469 700 of sociaalteam@laarbeek.nl>.

 

*****************

15 maart 2020
Zondag 15-3: Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Vandaag, zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.
Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst op 15 maart. De maatregelen zijn:
• Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
• Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van deze beroepsgroepen.
• Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
• Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
• Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
• Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
• Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers
Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de  Kamer van Koophandel 0800-2117  www.kvk.nl/coronaloket(externe link)

Meer informatie via Rijksoverheid.nl(externe link) en RIVM.nl(externe link)

************

11 maart 2020

In verband met het coronavirus zijn verschillende bijeenkomsten afgelast. Voor de actuele lijst klik hier.

 

**********

11 maart 2020

Tekst aangepast op 12 maart, 16.45 uur

Er bereiken ons meerdere vragen of evenementen, bijeenkomsten of activiteiten wel doorgang kunnen vinden door de uitbraak van het coronavirus. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en rijksoverheid. Evenementen met meer dan 100 bezoekers zijn tot en met 31 maart verboden, zo is door het kabinet afgekondigd op 12 maart. Dat geldt ook voor sportwedstrijden.
Voor evenementen/bijeenkomsten waar minder dan 100 bezoekers worden verwacht, geldt het advies om verantwoordelijkheid te nemen, met inachtname van de richtlijn om sociale contacten te vermijden. 
We doen wel een beroep op gezond boerenverstand van zowel organisaties als bezoekers; bij twijfel, niet doen.

Meer informatie
Handelingskader evenementen

 

**********

05 maart 2020

PERSBERICHT: Nieuwe aanwijzing voor inwoners Noord-Brabant

Het RIVM heeft op 6 maart om 18.00 uur een nieuw advies voor de provincie Brabant afgegeven over COVID-19 (Coronavirus). De voorzitters van de Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Brabant Noord en Brabant-Zuidoost en de burgemeesters adviseren inwoners om dit advies van de RIVM vanaf nu op te volgen.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19.

Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in Italië geweest, of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in de provincie, start het RIVM morgenochtend met een steekproef waarbij getest wordt op het nieuwe coronavirus.

Mocht u klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verkleint u de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Of heeft u vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

Bekijk de website van de Rijksoverheid(externe link) of de website van het RIVM(externe link). Hier vindt u onder andere ook veelgestelde vragen en antwoorden.

 

**********

Update 2 maart

Klik hier voor de uitleg van het coronavirus in duidelijke taal

Landelijk nummer
Voor alle algemene vragen en zorgen over het coronavirus heeft de Rijksoverheid een landelijk nummer geopend: 0800-1351.

Heeft u klachten?
Bel de huisarts als u:

 • koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • en de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus
 • de afgelopen 2 weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus

De huisarts overlegt met de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

Wat kunt u zelf doen?
De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn eenvoudig. Deze maatregelen, ook wel hand- en hoesthygiëne genoemd, gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen.
Het is dus altijd belangrijk om deze maatregelen op te volgen:

 • was uw handen uitgebreid (20 seconden) en regelmatig met zeep
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes