Klimaatstresstest voor gevolgen klimaatverandering

02 april 2020

Door de stijging van de temperatuur op aarde verandert het klimaat. Ook Laarbeek krijgt vaker te maken met gevolgen van de klimaatverandering. Zoals hevige neerslag, langdurige droogte, wateroverlast en extreme hitte. Om duidelijk te maken welke gevolgen in Laarbeek optreden, is een ‘klimaatstresstest’ uitgevoerd. 

Klimaatstresstest

Adviesbureau Arcadis heeft de klimaatstresstest uitgevoerd. In deze test is de ‘stress’ van extreem weer nagebootst met rekenmodellen, satellietbeelden en andere gegevens. Zo werd duidelijk welke plekken in de gemeente gevoelig zijn voor hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. 

Hitte 

Bij extreme warmte kan hittestress optreden. Er is dan kans op uitdroging en sterfte. Vooral jonge kinderen, ouderen en zieke mensen zijn hier gevoelig voor. Ook huisdieren, vee en dieren en planten in de natuur kunnen er onder lijden. Soms is die schade onherstelbaar. 

We gaan van 6 tot 9 tropische dagen per jaar (meer dan 30 graden) naar 15 tot 18 tropische dagen per jaar in 2050. Uit satellietbeelden blijkt dat vooral Laarbeekse bedrijventerreinen hittegevoelig zijn.  

Droogte

Droogte komt steeds vaker voor en heeft verschillende gevolgen. In een groot deel van Laarbeek daalt het grondwaterpeil. Ook het waterpeil in sloten en beken daalt. Daardoor komen vissen in de problemen. Als het lang droog is, verslechtert de waterkwaliteit. In stilstaand water zoals vijvers en zwemplassen kan blauwalg of botulisme ontstaan. Bij droogte mogen boeren niet beregenen, waardoor oogsten kunnen tegenvallen. Ook planten en dieren lijden onder de droogte. Meestal herstelt de natuur weer, maar niet altijd. 

Wateroverlast

Stortbuien en langdurige neerslag komen steeds vaker voor. De riolering, grond en watergangen kunnen de grote hoeveelheid water dan niet snel genoeg opnemen of afvoeren. Zo ontstaat er wateroverlast en schade. Maar een klein deel van de grond is van de gemeente. De meeste grond is van inwoners. Daarom zijn we samen verantwoordelijk om wateroverlast tegen te gaan. In landelijk gebied is er minder verharding, zoals asfalt en betegeling, waardoor de grond het water beter opneemt. 

Een aantal straten in Beek en Donk, Aarle-Rixtel en Lieshout is kwetsbaar voor regenwateroverlast. De kans op grondwateroverlast neemt rond Mariahout het meest toe. 

Overzichtskaart

Op de overzichtskaart zie je de belangrijkste verwachte klimaateffecten voor Laarbeek. Het volledige rapport van de klimaatstresstest is te lezen in het PDFRapport klimaatstresstest gemeente Laarbeek

Vervolg

Over de uitkomsten van de klimaatstresstest worden ‘klimaatdialogen’ gehouden. Dit zijn gesprekken tussen de gemeente, inwoners en partijen die actief zijn in de openbare ruimte, zoals het waterschap, woningcorporaties of de GGD. Die gesprekken gaan over de effecten van de klimaatverandering en wat we samen kunnen doen om Laarbeek klimaatbestendig en veiliger te maken. Binnenkort besluiten we welke thema’s aan bod komen in de gesprekken en wanneer ze gevoerd worden. 

De gemeente gebruikt de uitkomsten van de gesprekken voor een strategie om Laarbeek klimaatbestendig te maken. Deze strategie wordt vertaald in concrete projecten, zodat we in Laarbeek bijdragen aan de klimaatdoelen. In 2050 moeten alle gemeenten klimaatbestendig zijn. 
 

Meer informatie