Melden huisvesting arbeidsmigranten

19 april 2022

Op 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het arbeidsmigrantenbeleid Laarbeek 2022. Met dit beleid is er een kader om te komen tot voldoende en goede slaapplaatsen voor arbeidsmigranten én goed zicht en toezicht op deze slaapplaatsen. Het beleid maakt duidelijk aan welke eisen de huisvestingslocaties moeten voldoen. Huisvestingslocaties moeten ook gemeld worden voor 15 juni 2022. Voldoen de locaties niet aan de eisen dan geldt een overgangstermijn van 3 jaar voor de gemelde locaties. Voor niet-gemelde locaties geldt geen overgangstermijn. Voor meer informatie over het beleid, de eisen en het meldingsformulier kijk op https://www.laarbeek.nl/arbeidsmigranten-beleid.

De gemeente Laarbeek gaat graag in gesprek met huisvesters van arbeidsmigranten om te kijken of ze aan de eisen voldoen of kunnen gaan voldoen. Als dat het geval is wordt gekeken of een bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning nodig is om de huisvesting formeel te regelen. Hierbij geldt uiteraard wel dat de locatie voldoet aan de eisen t.a.v. kwaliteit en beheer. Indien de locatie niet voldoet en niet kan gaan voldoen, dient het huisvesten van arbeidsmigranten binnen een overgangstermijn van 3 jaar te worden beëindigd.

De eisen waaraan de huisvesting moet voldoen staan in het Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten Laarbeek 2022. Zo moet de huisvesting bijvoorbeeld passen binnen het geldende bestemmingsplan en/of er moet een geldige omgevingsvergunning zijn. Ook moet de huisvesting voldoen aan de kwaliteitsnorm van Stichting Normering Flexwonen (SNF). Daarnaast moet er een beheerplan zijn en een register worden bijgehouden. Het toezicht hangt af van het aantal slaapplekken.  

Mocht er een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd, moet de huisvester verplicht een omgevingsdialoog voeren. Door zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan met omwonenden kunnen nog verbeteringen worden doorgevoerd en is er meer kans op draagvlak. De gemeente Laarbeek heeft een handreiking opgesteld voor de omgevingsdialoog. Ook is er 16 mei 2022 een informatieavond om initiatiefnemers op weg te helpen met de omgevingsdialoog. Voor meer informatie over de handreiking en informatieavond kijk op https://www.laarbeek.nl/participatie-de-omgevingswet.