Vergaderingen raadscommissies

U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de commissies van de gemeenteraad. De vergaderingen starten ieder om 19.30 in het gemeentehuis Laarbeek

Op dinsdag 13 november 2018 vergadert de raadscommissie Sociaal Domein.

Op de agenda staat onder meer:

 • Aanvraag vangnetregeling 2018.
 • Voorstel tot vaststelling van de 2e Tussenrapportage 2018.
 • Voorstel tot vaststelling van de Verordening Jeugdhulp Laarbeek 2019.
 • Voorstel tot vaststelling van de Verordening Alleenrecht Collectieve Ziektekostenverzekering Laarbeek.
 • Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.

De raadscommissie Ruimtelijk Domein vergadert op woensdag 14 november 2018.

Op de agenda staat onder meer:

 • Presentatie toelichting Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht.
 • Brief Zorg om het Dorp inzake fietspaden D’n Erpse Pad en Sonseweg.
 • Voorstel tot vaststelling van het gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023.
 • Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Havenweg 15, Aarle-Rixtel.
 • Voorstel tot vaststelling van de 2e Tussenrapportage 2018.
 • Voorstel tot vaststelling van de Afvalstoffenverordening Laarbeek 2018.
 • Stand van zaken bouwplannen.
 • Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant.
 • Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.

Donderdag 15 november 2018 is de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken.

Op de agenda staat onder meer:

 • Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw
 • Zienswijze op de derde begrotingswijziging 2018 en eerste begrotingswijziging 2019 Peelgemeenten.
 • Voorstel tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan Laarbeek 2019-2022.
 • Voorstel tot vaststelling van de Legesverordening 2019.
 • Voorstel tot vaststelling van de Verordening Afvalstoffenheffing 2019.
 • Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2019.
 • Voorstel tot vaststelling van de 2e Tussenrapportage 2018.
 • Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.