Verkeersbesluit: twee laadpunten in Aarle-Rixtel

30 juli 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben de volgende verkeersmaatregel te treffen:
- het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Schoolstraat in Aarle-Rixtel;

Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 31 juli 2020 tot vrijdag 1 september 2020 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.

Contact, beroep en voorlopige voorziening
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een beroepschrift indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen met Frans Vlemmix. Hij bespreekt dan met u het genomen besluit. Bent u daarmee niet geholpen? Dan kunt u alsnog een beroepschrift sturen aan: De rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer kan behandelen.

Een beroepschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden (argumenten) van het beroep. Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) beroepschrift of een voorlopige voorziening? Neem dan contact op met de rechtbank Oost-Brabant, telefoon (073) 620 20 20.