Voorkeursrecht voor mogelijke ontwikkeling kleinschalig windpark

20 maart 2020

Op donderdag 19 maart heeft de gemeenteraad van Laarbeek besloten om het voorkeursrecht gemeenten (WVG) te vestigen op 142 percelen ten noorden van het Mariahoutse bos. De aanleiding is, dat dit gebied regionaal wordt gezien als zeer kansrijk voor de ontwikkeling van windenergie. Het vestigen van voorkeursrecht is voor de gemeente een goed middel om regie te houden op eventuele ontwikkelingen, waarbij de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig kunnen worden afgewogen.

Zoeken naar mogelijkheden voor duurzame energie in de regio
Ons energiesysteem gaat veranderen. In plaats van fossiele energie, bijvoorbeeld uit steenkool of aardgas, gaan we steeds duurzamere energie opwekken met onder andere windmolens en zonnepanelen. In de regio wordt onderzocht wat mogelijke locaties voor wind- en zonneparken zijn. Een deel van het Laarbeekse buitengebied biedt mogelijkheden voor het realiseren van een kleinschalig windpark. Met name het gebied ten noorden van het Mariahoutse bos is kansrijk. Daarom wordt dit gebied beschouwd als zoekgebied binnen  de Regionale Energie Strategie, die binnenkort openbaar wordt.

Gemeente vindt de belangen van inwoners en landschap belangrijk
Het is nog niet gezegd dat er windturbines komen, maar áls die er komen, dan wil de gemeente dit alleen onder bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden zijn: het betrekken van de lokale omgeving in het proces, zorgvuldige ruimtelijke inpassing, het creëren van maatschappelijke meerwaarde en de mogelijkheid tot financiële participatie van inwoners en/of de lokale besteding van een deel van de opbrengsten. Het vestigen van voorkeursrecht is een manier om daarop te kunnen sturen en belangen te borgen.

Wat is voorkeursrecht?
Als de gemeente voorkeursrecht vestigt op een perceel, betekent dit dat de eigenaar het perceel niet zomaar mag verkopen of rechten erop mag vestigen, zoals het recht van opstal. Het perceel moet dan eerst aan de gemeente worden aangeboden. De gemeente kan dan kiezen om de aankoop te doen of niet. 

Vervolgstappen
De gemeente Laarbeek laat het niet bij het vestigen van voorkeursrecht. Om regie te houden op een mogelijke ontwikkeling van windenergie wordt onderzocht welke rol de gemeente kan nemen. Welke eisen worden gesteld? Gaat de gemeente en/of gaan de inwoners mee participeren? Hoe brengen we de opbrengsten naar de juiste plek en voorkomen we dat slechts enkelen ervan profiteren? De komende tijd gaat de gemeente met inwoners, raadsleden en experts in gesprek over zo goed mogelijke voorwaarden en het proces. Dit krijgt een plek in aangescherpt beleid voor windparken. Dit wordit jaar nog aan de raad voorgelegd.