Adviesraad Sociaal Domein

Taak

De Adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over het brede terrein van het sociaal domein. Daarbij vormen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet het formele kader. De taken van de Adviesraad zijn vastgelegd in een verordening. De gemeente Laarbeek vindt het belangrijk dat haar beleid aansluit op dat wat inwoners belangrijk vinden. Hierin vervult de Adviesraad een belangrijke rol. 

De Adviesraad brengt zijn adviezen uit aan het college van Burgemeester en wethouders en kijkt daarbij altijd door de bril van de inwoners van Laarbeek. Rode draad in de adviezen is het dichterbij brengen van de vitale en zorgzame samenleving in Laarbeek.

Samenstelling

De Adviesraad heeft een onafhankelijk voorzitter, Wim van Hest, en de gemeente regelt de ambtelijke ondersteuning. Voor de Adviesraad is een sterke binding met de kernen van Laarbeek belangrijk. Daarom dragen de dorpsraden een aantal leden voor.

Leden van de Adviesraad zijn;

  • uit Aarle-Rixtel: Anita van Vlerken en Jan Dekkers
  • uit Beek en Donk: Ans van de Kerkhof en Joep van Dijk
  • uit Lieshout: Robert van Aspert en Joanita Segboer
  • uit Mariahout: Frans Habraken en vacature

Contact met de Adviesraad

Als u een signaal wilt afgeven, dan kunt u zich richten tot de secretaris van de Adviesraad via het e-mailadres: adviesraden@laarbeek.nl

Vergaderstukken Adviesraad

De vergaderstukken zijn openbaar. Mocht u interesse hebben in een agenda, verslag, advies of onderliggend stuk, dan kunt u contact opnemen met adviesraden@laarbeek.nl .