Alcohol schenken, ontheffing

U kunt dit product aanvragen via het aanvraagformulier ontheffing artikel 35 (Model C).

Aan dit product zijn kosten verbonden. De actuele leges vindt u in de Legesverordening 2019

Beleidsregels voor alcohol

 • Alcohol en sport en alcohol en jeugd gaan in deze nieuwe benadering niet samen. Sportevenementen of evenementen voor kinderen of jeugd krijgen daarom geen toestemming om voor 16.00 uur alcohol te verstrekken.
 • Evenementen in het algemeen krijgen ’s ochtends geen en ’s avonds tot minder laat een ontheffing. Als een ontheffing enige tijd voor het einde van een evenement eindigt, zorgt dat doorgaans voor een langzame afloop van de activiteiten en een geleidelijk vertrek van de bezoekers.
 • Op enkele uitzonderingen na, eindigen ontheffingen voor evenementen die buiten of in een tent worden georganiseerd uiterlijk om middernacht. In de avonden van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag kan daar maximaal één uur aan toegevoegd worden. Om een geleidelijke en tijdige uitstroom bij evenementen te bevorderen, worden ontheffingen tot aan een kwartier voor het einde van een evenement verleend.

Dit beleid moet leiden tot minder alcoholgebruik en het beperken van overlast - uitgangspunten die ook van belang zijn voor het behoud van draagvlak en continuïteit van Laarbeekse evenementen.

Richtlijn taptijden
De burgemeester heeft onderstaande criteria vastgesteld voor de beoordeling van ontheffingen ex artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Wanneer er jeugd betrokken is bij een evenement, of er van bezoekers een actieve deelname aan sportactiviteiten wordt verwacht, worden de volgende (maximale) taptijden als richtlijn gehanteerd:

 • Er wordt geen alcoholhoudende drank en/of op z’n vroegst vanaf 16.00 uur geschonken tijdens activiteiten die op jeugd onder de 18 jaar gericht zijn.
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank en/of op z’n vroegst vanaf 16.00 uur geschonken tijdens evenementen waarbij van de deelnemers een actieve deelname aan de (sport)activiteiten verwacht wordt.
 • Als eindtijd voor het verstrekken van alcohol zal (in ieder geval ’s avonds - maar mogelijk ook in andere gevallen) een kwartier voor het einde van het evenement als standaard gebruikt worden.

Bij andere evenementen worden de volgende (maximale) taptijden gehanteerd:

 • Alcoholhoudende drank wordt op z’n vroegst vanaf 12.00 uur geschonken.
 • Als eindtijd voor het verstrekken van alcohol zal (in ieder geval ’s avonds - maar mogelijk ook in andere gevallen) een kwartier voor het einde van het evenement als standaard gebruikt worden.

Overgangsrecht, afwijkingsbevoegdheid en hardheidsclausule
De burgemeester kan een ontheffing (gedeeltelijk) weigeren als het verstrekken van alcohol niet past bij het karakter van het evenement of de activiteit, of als er een vermoeden is dat het zal leiden tot verstoring van de openbare orde, (verkeers-)veiligheid of de zedelijkheid.
Indien een ontheffing is aangevraagd vóór deze beleidsregels in werking zijn getreden en er op die aanvraag nog niet is beslist, worden deze beleidsregels op die aanvraag toegepast.
De burgemeester kan bij bijzondere omstandigheden gemotiveerd van deze beleidsregels afwijken.

Wetgeving

Het indienen van de aanvraag moet minimaal 8 weken voor het evenement plaatsvindt gebeuren en moet door de organisator (natuurlijke persoon of rechtspersoon) van de bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard/het evenement worden ingediend. Bij de aanvraag om een ontheffing artikel 35 moet gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier ontheffing artikel 35 (model C). Het ondertekende aanvraagformulier moet in ieder geval zijn voorzien van de volgende bijlagen:

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager en de in de aanvraag genoemde leidinggevende(n).
 • Een kopie van de verklaring sociale hygiëne (of hiermee gelijk te stellen bewijsstukken) van de leidinggevende(n). Let op:
  - Deze eis geldt niet indien de Verklaring Sociale hygiëne is terug te vinden in het Register SVH Verklaring Sociale Hygiëne - www.svh.nl.
  - Indien een in de aanvraag aangegeven leidinggevende vermeld staat op een geldige drank- en horecavergunning, die aan een ondernemer in de gemeente Laarbeek is verleend, dan hoeft geen verklaring sociale hygiëne bij de aanvraag te worden gevoegd.
 • De aanvrager dient gemotiveerd aan te geven om welke bijzondere gelegenheid het gaat en om welke doelgroep het gaat.

Meestal mogen alleen horecazaken met een drank- en horecavergunning bedrijfsmatig alcohol schenken. Alleen bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard is het, voor een periode van ten hoogste 12 dagen, mogelijk om zonder vergunning maar met ontheffing zwakalcoholhoudende drank te verstrekken buiten een horecabedrijf. Deze ontheffing kan worden aangevraagd voor bijvoorbeeld muziek-, sport- of culturele evenementen. Deze ontheffing geldt alleen voor zwak alcoholische dranken (zoals bier en wijn). Sterke drank mag alleen in horecazaken worden geschonken.

Een partijencateraar hoeft voor het schenken van alcoholische dranken tijdens besloten feesten geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen. Mits het feest op een door een opdrachtgever te bepalen locatie plaatsvindt die normaal voor andere activiteiten gebruikt wordt.

Iedereen kan de ontheffing aanvragen. U hoeft dus geen horecaondernemer te zijn. De ontheffing wordt afgegeven voor een periode van maximaal 12 aaneengesloten dagen. De ontheffing kan alleen worden verleend als er sprake is van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid en de verantwoordelijke persoon voor het schenken van alcohol:

 • minimaal 21 jaar is;
 • van goed gedrag is;
 • niet uit de ouderlijke macht of voogdij is ontzet of onder curatele staat;
 • over een Verklaring Sociale Hygiëne beschikt.

De burgemeester kan gelet op artikel 35, vijfde lid van de Drank- en Horecawet voor jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard, besluiten om één ontheffing te verlenen. Het moet gaan om bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard (maximaal 12 aaneengesloten dagen), die identiek zijn en jaarlijks terugkeren. Verder geldt de eis dat de verstrekking van zwakalcoholhoudende drank telkens geschiedt onder onmiddellijke leiding van dezelfde persoon. Te denken valt aan de jaarlijks terugkerende evenementen tijden zoals Oud op Nieuw.

Er worden standaard voorschriften en beperkingen opgenomen in de vergunning. Hiernaast bestaat de mogelijkheid om aanvullende bepalingen toe te voegen.

Kijk voor meer beleidsregels onder het kopje Voorwaarden.