Alcohol verkopen, vergunning

U vraagt de drank- en horecavergunning aan bij de gemeente. Het indienen van de aanvraag moet persoonlijk gebeuren via een intakegesprek. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 0492 469 700.

Aan dit product zijn kosten verbonden. De actuele leges vindt u in de Legesverordening 2019

 

(nieuwe) Drank- en Horecavergunning
In de volgende gevallen moet u een (nieuwe) vergunning aanvragen:
 • U wilt een (horeca)zaak starten.
 • U wilt alcoholhoudende drank schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.
 • De in de vergunning genoemde ondernemers/ondernemingsvorm wijzigt.
 • De in de vergunning genoemde horecagelegenheid wijzigt.

U vraagt de drank- en horecavergunning schriftelijk aan bij de gemeente waar uw horeca- of slijterijbedrijf is gevestigd. Het indienen van de aanvraag moet persoonlijk gebeuren (intakegesprek). Dit is nodig om samen met de indiener te kunnen controleren of het formulier goed is ingevuld en of de juiste bijlagen bij de aanvraag zijn bijgevoegd. Naast de reguliere aanvraagformulieren dient er ook een aanvullend Bibob-formulier (met bijbehorende stukken) te worden ingediend.

Op basis van de in de aanvraag verstrekte gegevens gaat de burgemeester beoordelen of de aanvrager in aanmerking komt voor een vergunning. De burgemeester beoordeelt of de leidinggevenden voldoen aan de eisen die gesteld zijn in artikel 8 van de Drank- en Horecawet. In artikel 8 van de Drank- en Horecawet is bepaald dat leidinggevenden (een ieder die als leidinggevende, in de zin van artikel 1 van de Drank- en Horecawet wordt aangemerkt ) dienen te voldoen aan de volgende eisen:

 • de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt;
 • niet onder curatele staan (curateleregister), dan wel uit het ouderlijk gezag of voogdij zijn ontzet (GBA gegevens);
 • niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn (opvragen gegevens bij politie);
 • voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag (opvragen gegevens justitiële informatiedienst);
 • beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne (waaronder een verklaring Sociale Hygiëne of een verklaring vakbekwaamheid).

Ten aanzien van paracommerciele rechtspersonen geldt de eis dat tenminste twee leidinggevenden aan de hierboven gestelde eisen voldoen (artikel 8, zesde lid, Drank en Horecawet).
Tevens is in artikel 8, vierde lid, van de Drank- en Horecawet bepaald dat de leidinggevende beschikt over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne. Deze eis geldt niet voor een leidinggevende voor wier rekening en risico het horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend (artikel 8, derde lid, van de Drank- en Horecawet). Voorwaarde is wel dat die leidinggevende geen bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt gevraagd of is verkregen en de vergunninghouder dit in een schriftelijke verklaring bevestigd.
Naast het voorgaande moet worden onderzocht of de inrichting, het gebouw waarin het horeca- of slijtersbedrijf wordt uitgeoefend, aan de wettelijke eisen voldoet (artikel 10 van de Drank- en Horecawet en het besluit eisen inrichtingen drank- en horecawet).

Melding nieuwe leidinggevende
Indien de in de bestaande vergunning genoemde 'leidinggevende' wijzigt, dient u een melding nieuwe leidinggevende te doen. De melding kan door middel van een formulier geschieden. Deze melding geldt als aanvraag tot wijziging van het aanhangsel. De nieuwe leidinggevende kan na melding bij het bevoegd gezag aan de slag, zodra de ontvangstbevestiging ontvangen is. De burgemeester bevestigt onverwijld schriftelijk of elektronisch de ontvangst van de aanvraag.
De aangemelde nieuwe leidinggevende zal door de gemeente worden getoetst aan alle eisen die in artikel 8 worden gesteld. Voorts kan over hem of haar advies worden gevraagd aan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
De burgemeester weigert de wijziging van het aanhangsel:

 • indien de persoon bedoeld in het eerste lid, niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 8 gestelde eisen;
 • in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

In voorkomende gevallen mag hij/zij vanaf het moment dat de vergunninghouder daarover uitsluitsel heeft gekregen, niet meer optreden als leidinggevende.

Bestemmingsplan
De vestiging van uw horecabedrijf moet passen in het bestemmingsplan van uw gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Exploitatievergunning
In de meeste gevallen dient er ook een exploitatievergunning te worden aangevraagd.

Milieumelding
Voor het starten van een nieuw horecabedrijf moet u een digitale melding doen. Hiervoor kunt u naar Activiteitenbesluit Internetmodule.

Aanwezigheidsvergunning
Indien u een kansspelautomaat wilt plaatsen is een aanwezigheidsvergunning van de gemeente nodig.

Gebruiksmelding
Voor uw horecapand hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken van de gemeente nodig of moet u een gebruiksmelding bij de gemeente doen.

Door op onderstaande link te klikken kunt u een stappenplan doorlopen en kunt u zien wat u moet doen/regelen voordat u een horeca-inrichting gaat exploteren.

Wilt u alcohol verkopen en/of in het openbaar schenken, dan hebt u een drank- en horecavergunning nodig. In principe hoeven alleen horecabedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen een drank- en horecavergunning aan te vragen. Levensmiddelenbedrijven en cafetaria’s mogen zonder drank- en horecavergunning wel zwakalcoholhoudende drank verkopen, maar de drank mag er niet opgedronken worden. Wilt u zwak alcoholische drank schenken tijdens een evenement, dan moet u een ontheffing aanvragen.

De voorwaarden voor een drank- en horecavergunning:

 • U mag geen zwakalcoholhoudende drank verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
 • U mag geen sterke drank (meer dan 15% alcohol) verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Het is verboden alcohol te verkopen in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag.
 • Er zijn huisregels opgesteld in sport- en andere kantines.
 • Barvrijwilligers in sport- en andere kantines hebben een instructiecursus gevolgd.
 • Als vereniging of stichting hebt u een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften.
 • De inrichting van het horeca- of slijterijbedrijf voldoet aan bepaalde eisen met betrekking tot oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte.

Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, legt de gemeente aanvullende beperkingen op aan verenigingen en stichtingen (paracommerciele horeca); bijvoorbeeld over de tijden waarop alcohol geschonken mag worden.