Bedrijfsinrichting veranderen

De gemeentelijke milieuspecialist bepaalt aan de hand van de aard en de omvang van de verandering of de verandering aanleiding geeft tot een (hernieuwde) vergunningaanvraag of dat een melding voldoet. De gemeente controleert de activiteiten van uw bedrijf en toetst deze aan het Activitieitenbesluit en - indien van toepassing - aan het Landbouwbesluit (Besluit landbouw milieubeheer).

Naast de milieuaspecten speelt de brandveiligheid een rol. Dit betekent dat ook de brandweer controleert of de vergunning nodig is, dan wel moet worden aangepast. Dit geldt eventueel ook voor het aanvalsplan van de brandweer.

Het is niet uitgesloten dat de voorgestelde verandering van bedrijfsinrichting een (nieuwe) omgevingsvergunning vereist.

Wetgeving

De procedure van vergunningaanvraag of melding is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Vandaar dat u beter eerst contact kunt opnemen met de milieuspecialist van de gemeente.

Via Omgevingsloket online kunt u meer informatie krijgen over de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen en hoe u deze moet aanvragen.

Meenemen

  • Bestaande omgevingsvergunning (indien van toepassing).
  • Schriftelijke verklaring met daarin de voorgestelde veranderingen in de bedrijfsinrichting.

Wanneer u in uw bedrijf de bedrijfsinrichting verandert, door aanpassing van bedrijfsprocessen en activiteiten of door uitbreiding van bedrijvigheid, dan moet u dat aan de gemeente te melden.