Bestemmingsplan, inzage

Bij de aanschaf of huur van een woning is het van belang te weten wat wel en niet mag worden gebouwd of veranderd in de directe omgeving van het huis. Mag een bestaand weiland worden bebouwd, mogen nieuwe wegen worden aangelegd of bedrijfsactiviteiten worden ontplooid in de directe leefomgeving?

Deze informatie kan u helpen bij de keuze voor een woning.

Toelichting
Het bestemmingsplan geeft aan waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • een of meerdere verbeeldingen (kaart waarop de bestemming is aangegeven) of plankaarten;
  • regels over de bebouwing en het gebruik;
  • een toelichting.

Zoeken bestemming
Informatie over bestemmingsplannen kunt u vinden onder Wonen en leven > Bestemmingsplannen.

Ook de provincie en het rijk kunnen ‘bestemmingsplannen’ opstellen. Deze worden dan inpassingsplannen genoemd en worden ook ter inzage gelegd. Richt u zich tot de instantie die het inpassingsplan heeft opgesteld om de plannen in te zien.

Nieuwe bestemmingsplannen moeten digitaal beschikbaar worden gesteld. Deze kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen? U kunt alle bestemmingsplannen digitaal inzien en u kunt ze natuurlijk ook nog bij de gemeente inzien. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die zich daarop bevinden. Zo staat er bijvoorbeeld of een gebied een industriële functie of een woonfunctie heeft. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.