Bestemmingsplan, inzage en wijzigen

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw of terrein gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Bouwplannen worden getoetst aan het bestemmingsplan en moeten daarmee in overeenstemming zijn.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

 • een of meerdere verbeeldingen (kaart waarop de bestemming is aangegeven);
 • regels over de bebouwing en het gebruik;
 • een toelichting;
 • eventuele bijlagen zoals een geluidsrapport of een bodemonderzoek.

In een bestemmingsplan vindt u onder andere:

 • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
  • de soort bebouwing die is toegestaan
  • de manier waarop gebouwd mag worden
  • de maximale hoogte en breedte van gebouwen
 • regels over het gebruik
  • voor welk doel de bebouwing en de grond gebruikt mag worden

Iedereen is aan het bestemmingsplan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Procedure bestemmingsplan

Een nieuw bestemmingsplan start met het ter inzage leggen van een ontwerp gedurende zes weken. Een publicatie verschijnt in de Mooilaarbeekkrant en de Staatscourant. Binnen de zes weken termijn van terinzageligging bestaat de mogelijkheid voor iedereen om een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Daarna wordt het bestemmingsplan via behandeling in de commissie Ruimtelijk Domein ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan wederom zes weken ter inzage gelegd. Binnen die termijn bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inzien bestemmingsplan

U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. De bestemmingsplannen kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast is het mogelijk om het bestemmingsplan in te zien op het gemeentehuis. 

Wijzigen bestemmingsplan

Wilt u een plan ontwikkelen dat afwijkend is van het bestemmingsplan, dan kunt u bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek indienen om het bestemmingsplan te wijzigen. Het college beoordeelt of het verzoek past binnen haar beleid. Indien dat het geval is zal het college u vragen om uw verzoek nader te onderbouwen (ruimtelijke onderbouwing). Nadat het college heeft ingestemd met de onderbouwing worden met u overeenkomsten gesloten over de (financiële) gevolgen van de ontwikkeling. Vervolgens kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

Voor het opstellen en in procedure brengen van een bestemmingsplan bent u op grond van de legesverordening een bedrag verschuldigd. Per januari 2020 geldt de nieuwe legesverordening waarin de bedragen vermeld staan.

Iedere belanghebbende kan de gemeenteraad verzoeken een gemeentelijk bestemmingsplan te wijzigen. Kleinere wijzigingen in het bestemmingsplan kunnen ook door burgemeester en wethouders worden doorgevoerd.

Wetgeving