Bestemmingsplan, wijzigen

Iedere belanghebbende kan de gemeenteraad verzoeken een gemeentelijk bestemmingsplan te wijzigen. Kleinere wijzigingen in het bestemmingsplan kunnen ook door burgemeester en wethouders worden doorgevoerd.

Wetgeving

Als u een verzoek tot wijziging van een bestemmingsplan wilt indienen of een zienswijze of een bezwaar wilt indienen, neem dan vooraf contact op met de contactpersoon van de gemeente. De contactambtenaar kan u precies vertellen op welke wijze u dit het best kunt doen en of het zinvol is.

Wijzigingsplan

  • Een ontwerp wijzigingsplan wordt gepubliceerd. Als belanghebbende (bouwgegadigde, eigenaar, gebruiker van de grond of omwonende) kunt u uw zienswijze indienen.
  • De gemeenteraad stelt vervolgens het wijzigingsplan vast, waarbij de ingebrachte zienswijzen worden betrokken.
  • Daarna wordt het besluit van GS ter inzage gelegd op het gemeentehuis.
  • Tegen het besluit van de raad kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt tegen de weigering om een wijziging vast te stellen bezwaar en beroep indienen.

Meenemen
Het is raadzaam schetsen of tekeningen mee te nemen over:

  • de huidige situatie;
  • uw mogelijke bouwplannen.

Op deze wijze kan worden bepaald of uw verzoek tot bouwen past binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan.

Reacties
Bent u het niet eens met de voorgenomen wijzigingen in het bestemmingsplan, dan moet u uw reactie met argumenten onderbouwen en deze schriftelijk indienen bij de gemeente (inclusief naam, adres, datum en handtekening). Dit geldt ook voor een verzoek tot wijziging van een geldend bestemmingsplan.

Wilt u gaan (ver)bouwen binnen de gemeentegrenzen, of een perceel anders gaan gebruiken, dan kunt u het beste vooraf het geldende bestemmingsplan inzien. Hierin staat de bestemming van een gebied beschreven en de regels waaraan iedereen zich moet houden. U kunt een verzoek indienen het plan te wijzigen als u (bepaalde) bebouwing wenst te realiseren of juist wenst tegen te gaan.