Bezwaarschriften

Bezwaar maken
Als belanghebbende kunt u tegen een besluit van de gemeente binnen 6 weken na de dag van verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan (raad, college of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. In de gemeente Laarbeek wordt een ingediend bezwaarschrift ter advisering in handen gesteld van een onafhankelijke commissie, de intergemeentelijke bezwarencommissie. Deze commissie is belast met de behandeling van alle bezwaarschriften in Gemert-Bakel en Laarbeek en zal daarover aan het bestuursorgaan adviseren. Vervolgens neemt het bestuursorgaan een beslissing op het bezwaar.

Genomen besluiten
Als bedrijf en inwoner van de gemeente Laarbeek kunt u geconfronteerd worden met besluiten van de gemeente. Besluiten worden genomen door de bestuursorganen van de gemeente: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

Behandeling van het bezwaarschrift
De commissie bezwaarschriften bestaat uit een voorzitter en minimaal twee leden. De leden rouleren per hoorzitting. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Voorzitter: 
de heer mr. C.H. van der Meij MPA

Leden:
mevrouw mr. M. Peeters (tevens plaatsvervangend voorzitter)
de heer mr. A.A.M. Kuijken
de heer mr. A.P.G. Philipse
de heer W. van Lankveld
mevrouw K.H.J. Nooyen

Bij de behandeling van uw bezwaarschrift krijgt u de gelegenheid uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten in een hoorzitting, tenzij van het horen kan worden afgezien. De hoorzitting duurt ongeveer 30 minuten en is in principe openbaar. De hoorzittingen worden op woensdagochtend gehouden in het gemeentehuis van Laarbeek of in het gemeentehuis in Gemert-Bakel. Na de hoorzitting vindt de beraadslaging plaats en wordt advies uitgebracht aan het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen. Het bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing op het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend is het mogelijk om daarnaast een schriftelijk verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Indien u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar heeft u over het algemeen de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan. Hierover wordt u in de beslissing op bezwaar nader geïnformeerd.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het intergemeentelijk team Juridische Zaken, telefoon 0492 378 500.