Bomenbeleid

Groene Kaart raadplegen
Wilt u weten welke bomen op de Groene Kaart staan? De Groene Kaart is digitaal beschikbaar via de Groene Kaart Laarbeek. Ook is een korte gebruiksaanwijzing beschikbaar. 

Alleen waardevolle bomen en groenstructuren staan op de Groene Kaart. Een boom of groenstructuur kan als waardevol aangemerkt worden als die voldoet aan één of meerdere van de volgende criteria:

  1. Beeldkwaliteit: het groenelement markeert de plek door zijn omvang en is sterk bepalend voor de sfeer op deze plek. Het wegvallen van het element veroorzaakt een aantasting van de beeldkwaliteit. Het groene karakter gaat sterk achteruit bij verlies van dit element.
  2. Cultuur(historische) waarde: het groenelement draagt bij aan de lokale, historische identiteit en het historisch besef van burgers. Voorbeelden zijn: hoogstamfruitbomen, oude boomgaarden, herdenkingsbomen, bakenbomen, markeringsbomen, kapellenbomen, landgoedbomen en leibomen.
  3. Natuurwaarde: het groenelement heeft natuurwaarde omdat het een leefgebied vormt voor bijzondere soorten.
  4. Landschappelijke waarde: het groenelement levert door zijn aanwezigheid een belangrijke bijdrage aan het landschap of versterkt/begeleidt een ander belangrijk element.
  5. Bijzondere waarde: de boom is bijzonder als gevolg van een weinig voorkomende soort, groeivorm of snoeiwijze.
  6. Een goede toekomstverwachting (potentieel waardevolle boom): het groenelement is bijzonder omdat de gemeente of een particulier deze heeft geplant met de intentie deze oud en markant te laten worden (toekomstig monumentale bomen). Denk hierbij aan een markante plek in een woonwijk.

Wat betekent het als een boom of groenvlak op de Groene Kaart staat?
Voor solitaire waardevolle bomen die op de Groene Kaart staan wordt in principe geen kapvergunning verleend. Uiteraard wordt er een uitzondering gemaakt als de boom gevaar voor de omgeving zou opleveren of als er sprake is van een groot maatschappelijk belang. Gevaar voor de omgeving moet wel via een objectief deskundigenonderzoek aannemelijk worden gemaakt. Alleen een ‘gevoel van onveiligheid’ is niet voldoende. Voor de groenvlakken ligt het iets genuanceerder. Voor bomen binnen zo’n vlak kan wel een kapvergunning verleend worden zolang de groenstructuur als geheel maar gehandhaafd blijft. Als het bijvoorbeeld nodig is om in een laan van 30 bomen één boom te verwijderen is dat in principe mogelijk omdat de laanstructuur als geheel daarmee niet wezenlijk aangetast wordt.

De gemeente Laarbeek heeft haar bomenbeleid omschreven in het bomenbeleidsplan. Het bomenbeleidsplan geeft richting aan hoe we in Laarbeek met bomen omgaan. Dat doen we met een bepaalde nuchterheid, maar we zijn ons wel steeds bewust van de waarde van bomen. Een gemeente besturen betekent keuzes maken. En als het om de openbare ruimte gaat, zijn er vaak bomen bij die keuzes betrokken. Dit bomenbeleidsplan geeft ons als gemeentebestuur handvatten om ook bewust en goed onderbouwd tot die keuzes te komen. Dat neemt niet weg dat er altijd ruimte moet blijven voor maatwerk. Het Bomenbeleidsplan 2013 is digitaal te raadplegen.

Groene kaart
In de gemeente Laarbeek geldt een kapvergunningbeleid dat gebaseerd is op de zogenaamde Groene Kaart. Er is alleen een kapvergunning nodig voor het weghalen van bomen of groenvlakken (dat zijn boomgroepen of groenelementen als bosjes, houtsingels, lanen, e.d.) die op de Groene Kaart staan. Alle bomen die niet op de Groene Kaart staan zijn vergunningsvrij. Een uitzondering geldt voor gemeentebomen dikker dan 10 cm. Als de gemeente deze bomen wil weghalen zal altijd een kapvergunning worden aangevraagd. Alle regels met betrekking tot (het kappen van) bomen staan in de Bomenverordening Laarbeek 2015