Briefadres

Persoonlijk aanvragen
Om dit product persoonlijk aan te vragen in het gemeentehuis moet u een afspraak maken.
U kunt online een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 0492 469 700.
U dient een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen.

Persoonlijk aanvragen aan het loket door een gemachtigde

  • De gemachtigde moet meerderjarig zijn.
  • U brengt een machtiging mee.
  • U brengt (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u en uw gemachtigde mee.

Aanvragen
U kunt dit product aanvragen via het formulier Aanvraag briefadres.

U kunt uw inschrijving op een briefadres alleen schriftelijk doorgeven wanneer u in een instelling woont waar een briefadres is toegestaan (gezondheidszorg, kinderbescherming, penitiaire instelling et cetera).
U doet uw aangifte in de gemeente waar het briefadres is. Voor het persoonlijk doorgeven van uw verhuizing dient u een afspraak te maken.
De gemeente past uw adres daarna aan in de basisregistratie personen (BRP).

Meenemen

  • Een schriftelijke verklaring van uzelf waarin u aangeeft waarom u op een briefadres ingeschreven wilt worden.
  • Een ondertekende schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van het betreffende adres.
  • Een legitimatiebewijs van de hoofdbewoner
  • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart).

Het invullen van dit aangifteformulier/toestemmingsformulier met onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen en kan vervolgens beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal € 325,- (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen). Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie.

U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het briefadres ligt. Het briefadres hoeft niet in de gemeente te zijn waar u woont. Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij uw post ontvangt. Deze persoon moet ervoor zorgen dat u de post persoonlijk krijgt. Het is niet mogelijk om een briefadres te hebben op een postbus of leeg adres. Bij een aanvraag voor een briefadres wordt onderzocht of u daadwerkelijk geen woonadres heeft.

Als de gemeente uw verzoek inwilligt, ontvangt u voortaan de post van officiële instanties op het briefadres. Voor andere post moet u wel zelf de adreswijziging melden.

U kunt dit product alleen persoonlijk aanvragen in het gemeentehuis.

De gemeente Laarbeek wil burgers zo veel mogelijk inschrijven op het adres waar ze daadwerkelijk wonen. Het briefadres is dan ook bedoeld voor de bijzondere situatie waarin iemand, om welke reden dan ook, tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en daarom niet bereikbaar is voor derden, waaronder overheidsinstanties.

Het briefadres is ook bedoeld als u in een instelling woont waar het hebben van een briefadres is toegestaan (gezondheidszorg, kinderbescherming, penitiaire instelling et cetera).

Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij uw post ontvangt. Deze persoon moet ervoor zorgen dat u de post persoonlijk ontvangt. Het is niet mogelijk een briefadres te hebben op een postbus of leeg adres. Bij een aanvraag voor een briefadres onder-zoekt de gemeente of u daadwerkelijk geen woonadres heeft.

Personen die in een instelling wonen waar het hebben van een briefadres is toegestaan worden verzocht om een formulier in te vullen, te ondertekenen en schriftelijk toe te zenden aan de gemeente of persoonlijk te overhandigen aan een medewerker van de afdeling burgerzaken. U vraagt een briefadres aan als u geen (vast) woonadres hebt. Bijvoorbeeld als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit. Soms kunt u ook een briefadres aanvragen omdat dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt dit.
LET OP: Ga bij verschillende instanties na (zoals belastingdienst, UWV, etc.) of het hebben van een briefadres gevolgen heeft voor toeslagen of uitkeringen.

Personen die tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en daarom niet bereikbaar zijn voor derden worden verzocht om een formulier in te vullen, te ondertekenen en persoonlijk te overhandigen aan een medewerker van team burgerzaken in verband met de rechtmatigheid van het briefadres.

De gemeente past uw adres daarna aan in de basisregistratie personen.