Eerste inschrijving in Nederland

Persoonlijk aanvragen
Om dit product persoonlijk aan te vragen in het gemeentehuis moet u een afspraak maken.
U kunt online een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 0492 469 700.
U dient een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen.

Vestigt u zich voor het eerst in Nederland dan moet u een aangifte ‘eerste inschrijving’ doen. De aangifte is ook van toepassing op kinderen die in Nederland zijn geboren en aan de verblijfscriteria voldoen, maar waarvan geen van de ouders als inwoner in de basisregistratie personen (BRP) van een gemeente staat ingeschreven.

Rechtmatig verblijf
Uw verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn. Dat houdt in dat u:

  • de Nederlandse nationaliteit hebt; of 
  • een onderdaan bent van de Europese Unie; of 
  • een bewijs van uw rechtmatig verblijf hebt, zoals een w-document of een MVV (machtiging tot voorlopig verblijf).

Om te worden ingeschreven moet u minimaal 4 maanden in het komend half jaar in ons land verblijven.

Vestiging vanuit de Antillen
U moet een verhuisbericht overleggen als u vanuit de voormalige Nederlandse Antillen komt (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten).

Iedereen, die uit het buitenland komt en zich langer dan 4 maanden in de gemeente Laarbeek wil vestigen, moet zich binnen 5 dagen na binnenkomst persoonlijk melden. Wilt u tevens uw partner en/of uw kinderen laten inschrijven, dan moeten zij allen persoonlijk verschijnen en moet voor ieder afzonderlijk een formulier ingevuld worden. Voor dit product moet u een afspraak maken.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Als u in het buitenland bent geboren: een akte van geboorte. Het is mogelijk dat u de akte van geboorte moet laten legaliseren.
  • Een huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden (indien van toepassing). Het is mogelijk dat deze akten moeten worden gelegaliseerd (zie alinea hieronder).
  • Als u uit de voormalige Nederlandse Antillen komt: een bewijs van uitschrijving.
  • Andere documenten die betrekking hebben op uw persoonlijke status.
  • Documenten die gelden als bewijs voor het feit dat u hier woont (bijvoorbeeld huurcontract, eigendomsbewijs, een verklaring van de hoofdbewoner van het pand).

Legalisatie van documenten
Buitenlandse documenten zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte moeten in veel gevallen gelegaliseerd worden. Legalisatie betekent dat de echtheid van een document wordt vastgesteld. Het document moet dan in het land van herkomst door een hogere autoriteit gelegaliseerd worden en soms ook aanvullend door de Nederlandse ambassade of consulaat in het betreffende land. Of u een document moet laten legaliseren en waar u dit moet doen is afhankelijk van het land waar het document vandaan komt. Vraag aan de gemeente of legalisatie nodig is.

Gaat u zich (weer) in Nederland als burger vestigen? U moet zich inschrijven bij de gemeente waar u verblijft. Bij uw aangifte van eerste inschrijving moet u buitenlandse documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte, laten legaliseren. Door legalisatie wordt de echtheid van een document vastgesteld. Vraag aan de gemeente of legalisatie nodig is.