Geboorte, aangifte

U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 0492 469 700. U kunt zich ook zonder afspraak melden aan de informatiebalie in het gemeentehuis tijdens onze openingstijden.

Voor geboorteaangifte geldt een wettelijke termijn
U bent verplicht een pasgeborene binnen 3 dagen na de dag van de geboorte aan te geven.  Als de termijn van 3 dagen eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag  wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. Bovendien moeten er altijd minstens 2 werkdagen in de termijn zitten. Enkele voorbeelden:

  • Uw kind wordt op een woensdag geboren. De termijn van 3 dagen eindigt op zaterdag en wordt daarom verlengd tot en met maandag (de eerstvolgende werkdag).
  • Uw kind wordt op een donderdag geboren. De termijn van 3 dagen eindigt op zondag en wordt ook in dit geval verlengd tot en met maandag (de eerstvolgende werkdag).
  • Uw kind wordt op een vrijdag geboren. De termijn van 3 dagen eindigt op maandag. Omdat er maar één werkdag (maandag) in deze termijn zit, wordt de termijn verlengd tot en met dinsdag.

Geboorteaangifte na de wettelijke termijn is wel mogelijk, maar de ambtenaar van de burgerlijke stand zal een te laat gedane aangifte melden aan de officier van justitie.

Wie is bevoegd/verplicht tot het doen van aangifte van geboorte?

  • De moeder is altijd bevoegd om de geboorte van haar kind aan te geven. In de praktijk zal aangifte door de moeder tot de uitzonderingen behoren.
  • De vader is verplicht tot geboorteaangifte. Met ‘vader’ wordt hier de wettelijke, juridische vader bedoeld.
  • Als de vader niet aanwezig is of verhinderd is de aangifte te doen dan gaat de verplichting over op een ieder die bij de geboorte aanwezig is geweest. Als verder niemand aanwezig was bij de geboorte dan gaat de verplichting over op de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden of op het hoofd van een ziekenhuis, gevangenis of een soortgelijke inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

Opmaken van de akte
De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren, maakt een akte van geboorte op. In deze akte worden de gegeven voornaam of voornamen van het kind genoteerd. Ook worden de namen van de ouders en de geboortedatum, -tijd en -plaats vermeld.

Meenemen bij de aangifte

  • Een geldig Nederlands paspoort, een geldig Nederlandse identiteitskaart of een geldig Nederlands rijbewijs.
  • Als u geen Nederlander bent: documenten waarover u ingevolge de Vreemdelingenwet moet beschikken ter vaststelling van uw identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.
  • Eventueel een erkenningsakte ongeboren vrucht of een trouwboekje.
  • Eventueel een akte van naamskeuze.

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de juistheid van de aangifte kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Afschrift of uittreksel van de akte
De ouders kunnen tegen betaling van de leges een afschrift of uittreksel - uit het geboorteregister - van de geboorteakte ontvangen.

Heeft u net een kind gekregen, dat in Nederland is geboren? U moet de pasgeborene dan aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het is geboren, zodat de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte kan opmaken.