Groenvoorziening, melding

Gestructureerd onderhoud
De gemeente heeft voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen een beleidsplan opgesteld. Hierin staat vermeld:

  • aan welke kwaliteitseisen het groen moet voldoen;
  • welk onderhoudsschema de gemeente toepast.

Redenen voor melding of klacht

  • Achterstallig onderhoud.
  • Direct noodzakelijk onderhoud (afgewaaide takken of omgewaaide bomen na een storm, gevolgen van vandalisme, vernield groen naar aanleiding van een ongeluk en dergelijke).

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Hieronder vallen plantsoenen, openbare groenstroken, groen- en bloembakken, bermen, parken, maar ook vijvers en waterpartijen. Onderhoud van deze groenvoorzieningen vindt plaats via een planning.

Hebt u klachten, meldingen of suggesties over groenvoorzieningen, dan kunt dit melden via het meldpunt openbare ruimte.

Meldpunt openbare ruimte
Als u opmerkingen heeft over de openbare ruimte, kunt u die doorgeven via het meldpunt openbare ruimte. U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven via 0492 469 700.

U kunt ervan uitgaan dat uw melding binnen vijf werkdagen wordt afgehandeld. Als dit niet mogelijk is, krijgt u bericht over de termijn waarop uw melding kan worden opgelost. Uitzondering hierop is de openbare verlichting. Om de twee weken worden gemelde storingen in de verschillende kernen verholpen.

Het meldpunt openbare ruimte is niet bedoeld voor aanvragen voor grootschalig onderhoud van het openbaar groen of voor het aanvragen van vergunningen. Voor deze aanvragen kunt u terecht bij de producten groenvoorziening, melding en omgevingsvergunning.