Horeca, exploitatievergunning

U vraagt de exploitatievergunning schriftelijk aan bij de gemeente. Het indienen van de aanvraag moet persoonlijk gebeuren (intakegesprek). U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 0492 469 700.

Formulieren

Aan dit product zijn kosten verbonden. De actuele leges vindt u in de Legesverordening 2019

In de volgende gevallen moet u een (nieuwe) vergunning aanvragen:

  • U wilt een (horeca)zaak starten of overnemen.
  • De in de vergunning genoemde ondernemers/ondernemingsvorm wijzigt.
  • De in de vergunning genoemde horecagelegenheid wijzigt.
  • U gaat uw (horeca)zaak verhuizen naar een andere locatie binnen de gemeente Laarbeek.

U vraagt de exploitatievergunning schriftelijk aan bij de gemeente waar uw horecabedrijf is gevestigd. Het indienen van de aanvraag moet persoonlijk gebeuren (intakegesprek). Dit is nodig om samen met de indiener te kunnen controleren of het formulier goed is ingevuld en of de juiste bijlagen bij de aanvraag zijn bijgevoegd. Naast de reguliere aanvraagformulieren dient er ook een aanvullend Bibob-formulier (met bijbehorende stukken) te worden ingediend.

Bestemmingsplan
De vestiging van uw horecabedrijf moet passen in het bestemmingsplan van uw gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Drank- en Horecavergunning
Als u alcohol wilt verkopen en/of in het openbaar wil schenken dient er ook een drank- en horecavergunning te worden aangevraagd.

Milieumelding
Voor het starten van een nieuw horecabedrijf moet u een digitale melding doen. Hiervoor kunt u naar Activiteitenbesluit Internetmodule.

Aanwezigheidsvergunning
Indien u een kansspelautomaat wilt plaatsen is een aanwezigheidsvergunning van de gemeente nodig.

Gebruiksmelding
Voor uw horecapand hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken van de gemeente nodig of moet u een gebruiksmelding bij de gemeente doen.
Door op onderstaande link te klikken kunt u een stappenplan doorlopen en zien wat u moet doen/regelen voordat u een horeca-inrichting kunt gaan exploiteren.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is bepaald dat ondernemers van een horecagelegenheid in het bezit moeten zijn van een exploitatievergunning.

De exploitatievergunning is een instrument ter bescherming van de openbare orde en veiligheid, en ter voorkoming of beperking van aantasting van het woon- en leefklimaat.

In artikel 2:28, lid 2 van de APV is bepaald dat de burgemeester de exploitatievergunning weigert indien:

  • de exploitatie in strijd is met het geldende bestemmingsplan; beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit; of
  • indien de aanvrager geen verklaring omtrent gedrag met betrekking tot de leidinggevende kan overleggen die uiterlijk drie maanden voor de datum waarop de aanvraag is ingediend, is afgegeven.

In artikel 2:28, lid 3 van de APV is bepaald dat de burgemeester de exploitatievergunning kan weigeren:

  • in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu; of 
  • indien de woon- en leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting, of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelige wordt beïnvloed; of
  • indien voor de exploitatie of vestiging van de openbare inrichting ook een vergunning op basis van de drank- en horecawet is vereist en deze is geweigerd.

Er worden standaard voorschriften en beperkingen opgenomen in de vergunning. Hiernaast bestaat de mogelijkheid om aanvullende bepalingen toe te voegen.

Vrijstelling
De burgemeester kan besluiten bepaalde categorieën van openbare inrichtingen vrij te stellen van de exploitatievergunningplicht.

Tip: Overleg eerst met een deskundige van de gemeente voor u een aanvraag indient. U krijgt dan voldoende informatie over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, de eisen voortkomend uit de APV en andere criteria waaraan de gemeente toetst. U weet dan waar u aan toe bent.