Huwelijk

Voor dit product moet u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 0492 469 700.
U dient een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen.

Aanvragen

U kunt dit product aanvragen via het formulier schriftelijke melding huwelijk. Ook dient u het formulier Verklaring naamgebruik in te leveren bij de melding van uw huwelijk.
Als u wilt trouwen op een ander adres dan door de gemeente is vastgesteld (bijvoorbeeld bij u thuis) dan dient u tevens het  formulier aanwijzing trouwlocatie in te vullen.

Kosten

Als u wilt trouwen in de Couwenberg, ‘t Oude Raadhuis, het Kouwenbergs Kerkje of Bavaria Brouwerijcafé ‘de Heerenkamer’, moet u rekening houden met extra kosten. De huwelijksleges van de gemeente vindt u in onderstaande tabel. Het tarief voor het trouwen op locatie is afwijkend en vindt u ook in onderstaande tabel.

Dag

Tijdstip

Tarief

Tarief op locatie

Maandag   

9.00 en 9.15 uur

geen

660,-

Maandag (eenvoudige huwelijken)

9.30 en 10.00 uur

165,00

660,-

Maandag t/m vrijdag

9.00 - 17.00 uur

385,00

660,-

Zaterdag en zondag

9.00 - 17.00 uur

550,-

880,-

Buiten kantooruren

 

715,00

1.100,-

Trouwboekje

 

 33,00

 

Getuigen (van de gemeente) per persoon

 

 56,00

 

*) Als het huwelijk plaatsvind tussen het tijdstip 19.00 en 9.00 uur dan wordt het tarief met € 300,- vermeerderd.

Om te kunnen trouwen, moeten beide partners huwelijksbevoegd zijn. Houd rekening met de volgende regels:

 • U kunt trouwen als u beiden 18 jaar of ouder bent. 
 • Voordat u trouwt, moet de betekenis van het huwelijk u duidelijk zijn.
 • Uw huwelijk mag nooit onder dwang tot stand komen.
 • U mag geen huwelijk aangaan als u al getrouwd bent. In een aantal landen is een dubbel huwelijk wel mogelijk. In Nederland is dit niet toegestaan. Een bestaand huwelijk moet eerst ontbonden zijn voordat opnieuw kan worden getrouwd.
 • Als u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, kunt u pas trouwen als het geregistreerd partnerschap is beëindigd. Of u kunt het geregistreerd partnerschap om laten zetten naar een huwelijk. Dit kan alleen in de gemeente waar u woont.
 • Staat u onder curatele wegens verkwisting (bijvoorbeeld verspilling van geld) of drankmisbruik? Dan hebt u toestemming nodig van uw curator. Bij curatele wegens geestelijke stoornis moet de kantonrechter toestemming geven.
 • Er mag geen te nauwe verwantschap tussen echtgenoten bestaan. U kunt daarom niet trouwen met uw eigen kind, (half)broer, (half)zus of met uw eigen ouder. Dat geldt ook als de familieband is ontstaan door adoptie. De minister van Veiligheid en Justitie kan ontheffing voor een huwelijk verlenen aan partners die door adoptie broer(s) en/of zuster(s) zijn geworden. Wanneer u bloedverwant van elkaar bent in de derde of vierde graad in de zijlinie (dus bijvoorbeeld volle neef en nicht van elkaar) kan uw huwelijk pas doorgaan wanneer u onder ede heeft verklaard dat er geen huwelijksdwang is. Hiervoor dient u contact met de gemeente op te nemen. 

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u de minister van Veiligheid en Justitie om speciale toestemming vragen.

Houd er rekening mee dat veel landen het huwelijk van twee mensen met hetzelfde geslacht niet erkennen. In die landen is het 'homo-huwelijk' niet rechtsgeldig.

Uw melding gaat vooraf aan het huwelijk en werkt als volgt:

 • U moet minimaal 14 dagen en maximaal 1 jaar voordat u gaat trouwen een melding doen bij de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden in het buitenland dan dient u contact op te nemen met de gemeente Den Haag. Wij adviseren u om ongeveer 3 maanden voor het huwelijk melding te doen. De melding voor kosteloze huwelijken gaan schriftelijk, de andere meldingen kunnen schriftelijk of persoonlijk. Het is misschien noodzakelijk om documenten te overleggen wanneer u in het buitenland bent geboren of heeft gewoond.
 • Bij de melding wordt de huwelijksdatum en tijd en eventueel de locatie besproken. Tevens dient u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op te geven als uw getuigen.

Aan de melding kunnen geen rechten worden ontleend dat op de aangegeven datum en op het aangegeven tijdstip het huwelijk kan worden voltrokken.

Meenemen
Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen. Vaak beschikt de gemeente al over bepaalde documenten (bijvoorbeeld de inschrijving in de GBA of uw geboorteakte). U hoeft dan niet alle hierna genoemde documenten aan te leveren:

 • Beiden: een geldig identiteitsbewijs waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Beiden: een gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte.
 • Beiden: een gewaarmerkt afschrift van de inschrijving in de GBA of een ander bewijs van uw woonplaats en burgerlijke staat.
 • Een kopie van de geldige paspoorten of Nederlandse identiteitskaarten van uw getuigen, waarop alle voornamen staan vermeld.
 • Voor een partner die eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft gesloten: een bewijs van ontbinding van het laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit zal meestal een echtscheidingsakte of een overlijdensakte zijn. U moet de namen van alle eventuele vorige echtgenoten of geregistreerde partners kunnen aantonen.

Let op: de afschriften mogen niet ouder zijn dan een half jaar.

In sommige gevallen moeten er wel alsnog documenten worden geregeld. Deze kan is groter als u in het buitenland bent geboren, of een periode in het buitenland heeft gewoond. Tijdens het maken van de afspraak zal de medewerker van Burgerzaken u hierover al zoveel mogelijk informeren.

Trouwlocaties in Laarbeek

 • Gemeentehuis Laarbeek (Beek en Donk)
 • 't Oude Raadhuis (Beek en Donk)
 • Conferentiecentrum De Couwenbergh (Aarle-Rixtel)
 • Kouwenbergs kerkje (Aarle-Rixtel)
 • Bavaria Brouwerijcafé 'de Heerenkamer' (Lieshout)
 • Kasteel Croy, (Aarle-Rixtel)

Wanneer u niet in het gemeentehuis trouwt dan dient u ook afspraken te maken met de desbetreffende locatie en dient u rekening te houden met extra kosten.

Heeft u zelf een andere gewenste trouwlocatie?
Naast de vaste locaties is het ook mogelijk om op een door u gewenste locatie te trouwen. Hieraan zijn wel voorwaarden en extra kosten verbonden.

Voorwaarden voor trouwen op locatie in Laarbeek

 • De veiligheid van de aanwezigen plus omgeving dient gewaarborgd te zijn. Een en ander mag/kan geen gevaar en/of hinder opleveren. De trouwlocaties moeten voldoen aan de algemene eisen van openbare orde en veiligheid. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor borgen van de veiligheid zoals het weren van ‘ongenode gasten’. Ook de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet gewaarborgd zijn.
 • De locatiebeheerder of eigenaar moet schriftelijk verklaren, in te stemmen met de eenmalige aanwijzing van de locatie als trouwlocatie. De locatie-eigenaar/beheerder moet medewerking verlenen aan een bezoek vooraf van een medewerker van de gemeente.
 • Een trouwlocatie moet binnen de gemeentegrenzen van Laarbeek gelegen zijn en toegankelijk voor iedereen (waarborging openbaarheid). Het huwen dient onder een dak plaats te vinden.
 • De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden en wat maatschappelijk aanvaardbaar is. De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking een huis der gemeente.
 • Gezien de scheiding tussen kerk en staat wordt het niet toegestaan om een wettelijk huwelijk te voltrekken in/op een kerkelijke instelling/gebouw/locatie.
 • De gemeente Laarbeek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of voortvloeiend uit de huwelijksvoltrekking in/op de locatie. De ambtenaar van de burgerlijke stand is een gemeentelijke vertegenwoordiger en uitsluitend verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk.
 • Ter ondersteuning van de ceremonie alsook de (buitengewoon) ambtenaar is het wenselijk dat deze laatste wordt geassisteerd door een assistent (gastvrouw/-heer) zoals binnen het gemeentehuis ook geschiedt door de gemeentebodes. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft aan wat er geregeld moet zijn voor/tijdens het voltrekken van een huwelijk. De aanvrager draagt zorg voor de beschikbaarheid en inzet van deze assistent.
 • Het is wenselijk dat er een ruimte is waar de ambtenaar zich kan omkleden, opfrissen en voorbereiden op het huwelijk. In de directe omgeving van de trouwlocatie dient ook een toiletruimte aanwezig te zijn.
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie, ontvangst en begeleiding van de gasten en verdere gang van zaken op de locatie. Er moet een uitwijkmogelijkheid zijn voor als bijvoorbeeld de weersomstandigheden niet goed zijn. De trouwlocatie moet zijn voorzien van een spreekstoel.
 • De kosten voor de locatie, inrichting, aankleding en benodigde vergunningen/verzekeringen komen ten laste van de aanvragers. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims als de locatie op de huwelijksdag niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor de plechtigheid.
 • Voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet er parkeergelegenheid zijn.
 • Voor het voltrekken van huwelijken in gebouwen kan alleen toestemming worden gegeven als er minder dan 50 personen aanwezig zijn. Voor meer dan 50 personen geldt een gebruiksmelding via de gemeente. Als de locatie beschikt over een zogenaamde gebruiksvergunning geldt het aantal van maximaal 50 personen niet.
 • Het formulier 'aanvraag aanwijzing trouwlocatie' moet door het bruidspaar en de locatiebeheerder ondertekend en tenminste 8 weken voor de huwelijkssluiting ingediend bij de gemeente Laarbeek. Zowel de aanvragers als de locatie-beheerder/eigenaar wordt schriftelijk de beslissing meegedeeld.

Bij 'Aanvraag' vindt u een formulier om een door u gewenste locatie aan te vragen en het formulier voor schriftelijke huwelijksaangifte.

Wilt u met uw partner trouwen? Dan legt u uw relatie voor wet vast. In een huwelijk heeft u een aantal rechten en plichten met betrekking tot pensioen, erfrecht en de onderhoudsplicht.

Melding
Om met uw partner te kunnen trouwen, dient u tenminste 2 weken en maximaal 1 jaar voor de trouwdatum melding te doen van uw huwelijk in de gemeente waar u gaat trouwen. Bij de melding moet u misschien documenten overleggen zoals een geboorteakte of een verklaring van uw burgerlijke staat. Neem daarom ruim voor uw voorgenomen trouwdatum contact op met uw trouwgemeente zodat u voldoende tijd heeft om de vereiste papieren te kunnen overleggen. Er kan gevraagd worden om documenten te laten vertalen. Ook kan gevraagd worden om de documenten te laten legaliseren en verifiëren door het land van afgifte.

Wilt u voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat het huwelijk door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente is voltrokken.

Voor meer informatie bekijk de folder Trouwen in Laarbeek.

Meer informatie over onze trouwambtenaren (Babsen)