Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Bovengrondse leidingen
Voor de plaatsing van bovengrondse infrastructurele werken is een omgevingsvergunning vereist. In het Omgevingsloket online kunt u een aanvraag indienen.

Bij uw aanvraag heeft u een verklaring nodig met:

 • een omschrijving van de werkzaamheden;
 • een gefaseerde planning van alle werkzaamheden;
 • de geplande startdatum en duur van de werkzaamheden;
 • gegevens over het soort aan te leggen kabel of leiding;
 • het aantal te leggen kabels of leidingen;
 • gegevens waar de kabel of leiding gelegd gaat worden (tracé);
 • factuuradres voor de legeskosten.

Ondergrondse leidingen

 • Als u als particulier kabels en leidingen wil aanleggen in gemeentegrond moet u hiervoor een melding of aanvraag doen, dit afhankelijk van de lengte van de aan te leggen kabel of leiding. Neem hierover contact op met de gemeente.
 • In het kader van de WION dient u voor aanvang van alle graafwerkzaamheden in openbaar gebied een melding te doen bij het kadaster.
 • Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject is een bestemmingsplanwijziging nodig.
 • Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject (dus reeds voorkomend in het bestemmingsplan) is een omgevingsvergunning nodig.

Bovengrondse kabels en leidingen

 • Bovengrondse kabels en leidingen brengen vrijwel altijd beperkingen mee voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de grond die onder de leidingen ligt.
 • Het is verboden te bouwen onder of direct naast hoogspanningsmasten.
 • De bouwhoogte onder de straalpaden van telefonie en dergelijke is gelimiteerd.

Ondergrondse kabels en leidingen

 • Ondergrondse kabels en leidingen hebben een veiligheidszone. Deze is afhankelijk van de aard van de leiding. In deze zones geldt een beperking van de bebouwingsmogelijkheden.
 • De beheerders van ondergrondse kabels en leidingen, zoals energiebedrijven en de Gasunie, willen dat de kabels en leidingen uitsluitend worden gelegd in openbaar gebied. Huisaansluitingen zijn hierop de enige uitzondering.

Handboek en Beleidsregels Nadeelcompensatie Kabels en Leidingen
Op 23 december 2014 zijn het Handboek Kabels en Leidingen Laarbeek 2015 en de Nadere regels Nadeelcompensatie kabels en leidingen Laarbeek 2015 vastgesteld door het college van B&W. Beide documenten vindt u hieronder als download. De nadere regels waarin met name procedurele en technische aspecten ten aanzien van kabels en leidingen zijn opgenomen, zijn verwerkt in het Handboek Kabels en Leidingen Laarbeek 2015.

Voor aanleg van kabels en leidingen in openbare grond dient u goedkeuring of vergunning aan te vragen bij de eigenaar van de ondergrond.

Binnen twee weken na aanleg van de kabels of leidingen moeten gegevens doorgegeven worden aan de eigenaar van de ondergrond.

Houdt u bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met bekabeling en leidingen (voor telecommunicatie, gas, elektriciteit of gevaarlijke stoffen). Informatie hierover moet u apart aanvragen bij de desbetreffende leveranciers.

Aanbieders van nutsvoorzieningen en telecommunicatiediensten dienen bij uitbreiding of aanpassing van hun leidingnet een vergunning en/of instemmingsbesluit aan te vragen bij de gemeente.