Milieu, omgevingsvergunning of melding

 • Een omgevingsvergunning is een beschikking van de gemeente (of een ander overheidsorgaan) waarbij de gemeente (of een ander overheidsorgaan) aan de aanvrager (meestal een bedrijf) toestemming verleent om iets te doen dat normaal verboden is op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
 • Aan een omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.
 • Het handelen zonder omgevingsvergunning en het handelen in strijd met de vergunning is strafbaar.
Inperking van milieubelasting
Als u bedrijfsactiviteiten wilt starten of wijzigen, is het belangrijk te weten hoe groot de belasting hiervan is voor het milieu. Indien er sprake is van een zekere belasting, dan moet u in uw vergunningaanvraag de gemeente duidelijk maken welke milieumaatregelen uw bedrijf gaat treffen. Voorbeelden van milieumaatregelen zijn het terugdringen van afvalstoffen, emissiebeperkende maatregelen en energiebesparing.
 
De gemeente kan een aanvraag buiten behandeling laten als de aanvraag niet voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast kan een gemeente, in het belang van de bescherming van het milieu, een vergunning weigeren.

Melding of vergunning?
Om te voorkomen dat u in overtreding bent en de gemeente of politie handhavend kan optreden is het van belang dat u de melding doet of de omgevingsvergunning aanvraagt voordat u een activiteit gaat uitvoeren. U kunt op 2 manieren uitzoeken of u voor de milieuactiviteiten kunt volstaan met een melding of dat u een vergunning moet aanvragen. 

Allereerst kan dat via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM). Omdat de overheid ernaar streeft om zoveel mogelijk soorten bedrijven onder algemene regels te laten vallen, kan uw bedrijf meestal volstaan met het doen van een melding. De melding kunt u direct via de AIM invullen. Hebt u een agrarisch bedrijf, dan volstaat in de meeste gevallen een melding volgens het Besluit landbouw milieubeheer (hierna: Besluit landbouw).

Ook via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een melding moet indienen of een omgevingsvergunning moet aanvragen. Is een vergunning noodzakelijk dan kunt u deze via dit Omgevingsloket aanvragen.

Melding milieu-activiteit
De procedure om een melding in te dienen is beduidend korter en bestaat uit de volgende stappen:

 • U dient de melding in bij de gemeente. Dit kunt u doen via Omgevingsloket online of AIM. Zodra u alle voor u relevante vragen hebt beantwoord komt u in een samenvattend scherm waarin u het voor u geldende voorschriftenpakket kunt downloaden.
 • Hebt u een agrarisch bedrijf dan kunt u het meldingsformulier voor het Besluit landbouw downloaden via www.infomil.nl.De gemeente beoordeelt de melding op volledigheid.
 • De gemeente publiceert de melding.

Omgevingsvergunning aanvragen
Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Dit kunt u digitaal doen of u downloadt het formulier en print het uit op papier. Dient u het aanvraagformulier digitaal in dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl. De procedure gaat als volgt:

 • U vult het aanvraagformulier volledig in.
 • U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente.
 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging. Daarin wordt u ook geïnformeerd over de te volgen procedure.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Dit is de korte (reguliere) procedure.
 • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Dit is de uitgebreide procedure.

Bezwaar maken of zienswijze indienen
Of u bezwaar kunt maken of een zienswijze kunt indienen, is afhankelijk van de gevolgde procedure. Bij de korte procedure geldt het volgende. Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Na behandeling van dit bezwaar kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure wordt eerst een ontwerp van de beslissing op uw vergunningaanvraag opgesteld. De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Binnen 6 weken na terinzagelegging kan een ieder een zienswijze hierover indienen. In uw zienswijze moet u toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Deze zienswijzen worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing. Hiertegen kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.

Beroep indienen
Nadat het besluit is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. In het geval van de uitgebreide vergunningprocedure kunnen alleen belanghebbenden beroep aantekenen als zij ook tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht over de ontwerpvergunning of aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

Hoger beroep
Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank dan kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U start een nieuw bedrijf? U wijzigt uw bestaand bedrijf of breidt deze uit? U hebt voor diverse activiteiten een omgevingsvergunning nodig. Het kan ook zijn dat een melding voldoende is.

Vooroverleg
Om te voorkomen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling neemt of u een vergunning weigert, is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij uw bedrijfsplannen in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de gemeente.