Onderwijs, vergoeding huisvestingsvoorzieningen

Bij uw aanvraag dient u een verklaring mee te nemen met daarin:

  • de reden waarom u de vergoeding voor huisvestingsvoorzieningen aanvraagt;
  • de bestemming (wat gaat u met het geld doen);
  • de omvang en aard van de huisvesting;
  • een eventuele schatting van de kosten.

Schoolbesturen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen zoals genoemd in de gemeentelijke huisvestingsverordening.

Bij voorzieningen kunt u bijvoorbeeld denken aan (permanente of tijdelijke) nieuwbouw en uitbreiding van scholen, maar ook aan een eerste inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket (OLP).

Een aanvraag geldt dan voor het uitvoeren van huisvestingsvoorzieningen in het jaar daarop.