Overlijden, aangifte

  • Aangifte: geen.
  • Afschrift of uittreksel overlijdensakte: € 12,80.
  • Overlijdt iemand in Nederland, dan moet aangifte worden gedaan in de gemeente van overlijden. Als iemand tijdens een reis binnen Nederland komt te overlijden, geldt de gemeente waar de overledene het voertuig verlaat als de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.
  • Ligt de plaats van overlijden buiten het gebied van een gemeente, dan dient de aangifte bij de burgerlijke stand in Den Haag plaats te vinden.
  • De burgerlijke stand van de gemeente die het bericht van overlijden ontvangt, stuurt dit door naar de gemeente van de laatste woonplaats van de overledene.
  • Als een overlijden plaatsvindt tijdens een zee- of luchtreis in een (lucht)vaartuig dat geregistreerd staat in Nederland dan is de gezagvoerder verplicht om een voorlopige akte van overlijden op te maken en een afschrift van die akte naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag op te sturen.

Iedereen die kennis heeft van het overlijden kan aangifte doen. In de praktijk is dit meestal een begrafenisondernemer. Bij de aangifte van overlijden wordt een document opgemaakt waarin toestemming wordt verleend voor de uitvaart. Deze is bestemd voor de beheerder van de begraafplaats of het crematorium.

Na het overlijden van een familielid hebben de nabestaanden veel zaken te regelen. Naast het op de hoogte stellen van overige familieleden en de huisarts en het inschakelen van een uitvaartonderneming dient de gemeente een aangifte van overlijden te ontvangen.

Uitstel van begraven of crematie
Er kunnen zich situaties voordoen waardoor de begrafenis of crematie niet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden kan plaatsvinden. bijvoorbeeld familieomstandigheden. Voor uitstel van begraven of cremeren tot na de zesde werkdag is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente waar het lijk zich bevindt. Meestal regelt de begrafenisondernemer het uitstel.

Meestal vindt de aangifte plaats door de uitvaartondernemer. Er is geen termijn vastgesteld voor het doen van de aangifte van het overlijden, maar volgens de Wet op de lijkbezorging dient de begrafenis of crematie uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaats te vinden. Hiervoor is een verlof tot begraven of crematie nodig, dat door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt afgegeven.

Meenemen

  • Verklaring van arts of lijkschouwer.
  • Eventueel het trouwboekje.
  • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet.
  • De enveloppe met de doodsoorzaakverklaring (B-formulier) voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze verklaring kan ook door de arts naar de gemeente worden gezonden.