Reiniging openbaar gebied, melding

Meldpunt openbare ruimte
Als u opmerkingen heeft over de openbare ruimte, kunt u die doorgeven via het meldpunt openbare ruimte. U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven via 0492 469 700.

U kunt ervan uitgaan dat uw melding binnen vijf werkdagen wordt afgehandeld. Als dit niet mogelijk is, krijgt u bericht over de termijn waarop uw melding kan worden opgelost. Uitzondering hierop is de openbare verlichting. Om de twee weken worden gemelde storingen in de verschillende kernen verholpen.

Het meldpunt openbare ruimte is niet bedoeld voor aanvragen voor grootschalig onderhoud van het openbaar groen of voor het aanvragen van vergunningen. Voor deze aanvragen kunt u terecht bij de producten groenvoorziening, melding en omgevingsvergunning.

De gemeente draagt zorg voor het opruimen van het afval op openbare wegen en pleinen. Volgens een vaste veegplanning worden de straten regelmatig geveegd door een aannemer of eigen buitendienst. De veegfrequentie ligt als het om een rustige woonwijk gaat lager dan in bijvoorbeeld een centrumgebied.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden het openbaar gebied te verontreinigen. Als de openbare weg wordt verontreinigd door een door u ondernomen activiteit, bent u verplicht dit op te ruimen.

Wetgeving

 

Is de openbare weg of een andere openbare plek in de gemeente volgens u ontoelaatbaar vervuild, dan kunt u contact opnemen met de gemeente en verzoeken om deze plek schoon te maken.