Rioolonderhoud

Hebt u klachten over de afvoer van regenwater in uw straat, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het meldpunt openbare ruimte. Gaan uw klachten over een weg die de gemeente niet beheert dan kunt u contact opnemen met de eigenaar of verhuurder van het woningblok. Bij een verstopping van de riolering die op uw huis is aangesloten is het van belang vast te stellen waar de verstopping zich bevindt (op eigen grond of op gemeentegrond). Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kan opgevraagd worden bij de gemeente. Als blijkt dat de verstopping zich op gemeentegrond bevindt (achter de erfscheidingsput) moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan op eigen kosten de verstopping opheffen. Als de verstopping zich op eigen grond bevindt (voor de erfscheidingsput) zijn de kosten voor het opheffen van de verstopping voor de eigenaar van de woning of het bedrijf.

Is uw pand aangesloten op de drukriolering (buiten de bebouwde kom), ga dan naar het kopje 'Drukriolering, storing'.

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (inclusief bijbehorende gemalen, pompen en bergbezinkbassins). Als eigenaar van een woning of bouwwerk bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel (het leidingwerk op uw eigen terrein). Klachten over stank, rioolverstopping, verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kunt u bij de gemeente indienen.

Problemen met de afvoer van afvalwater
Wanneer er sprake is van een rioolverstopping of van andere problemen met de afvoer uit uw woning, is dit de verantwoordelijkheid van de bewoner/eigenaar. Deze verantwoordelijkheid geldt tot de aansluiting op het hoofdriool. Uitzondering hierop zijn problemen door de technische staat van het gemeentelijk deel van de aansluitleiding. Dit is het deel van de leiding tussen het hoofdriool en het ontstoppingsstuk, dat zich over het algemeen in de buurt van de perceelsgrens bevindt. Uw eigen leiding eindigt bij dit ontstoppingsstuk, dus misschien weet u waar het ontstoppingsstuk van uw rioolaansluiting ligt. Als u dat niet weet kunt u contact opnemen met de gemeente Laarbeek. Van ongeveer de helft van de ontstoppingsstukken hebben wij een tekening waarop de ligging van het ontstoppingsstuk is aangegeven, volgens de gegevens die bij ons bekend zijn.

Verstoppingen in de aansluitleiding mag u zelf oplossen, ook als deze zich bevindt in het gemeentelijk deel van de aansluitleiding. U kunt hiervoor natuurlijk ook een gespecialiseerd ontstoppingsbedrijf inschakelen. Vaak bespaart u kosten als u zelf het ontstoppingsstuk al opzoekt of opgraaft.

Wanneer u denkt dat het probleem valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Laarbeek, moet u in ieder geval een gespecialiseerd ontstoppingsbedrijf inschakelen. Als dit bedrijf vaststelt dat de storing inderdaad opgelost moet worden door de gemeente Laarbeek, zal in eerste instantie geprobeerd worden u voorlopig te helpen. Vervolgens vult het bedrijf een aanvraagformulier (pdf download) in en neemt het contact op met de gemeente, die ervoor zorgt dat het defect hersteld wordt. Als aan de op het formulier vermelde voorwaarden wordt voldaan, betaalt de gemeente de kosten direct aan het ontstoppingsbedrijf. Maar als het ontstoppingsbedrijf vaststelt dat het een gewone verstopping betreft, brengt dit bedrijf de kosten van het ontstoppen in rekening bij u, de bewoner/eigenaar van het betreffende pand. U bent helemaal vrij in het kiezen van een ontstoppingsbedrijf. De gemeente Laarbeek heeft zich aan geen enkel bedrijf gebonden.

Als u uw woning huurt, dan dient u bij de verhuurder na te gaan hoe u moet handelen bij een rioolverstopping. Huurders van WoCom beschikken over een Woonwijzer, waarin deze woningstichting aangeeft hoe te handelen bij een rioolverstopping.

Drukriolering, storing
Als uw woning aangesloten is op drukriolering en er zijn problemen met de afvoer van uw afvalwater, neem dan altijd eerst contact op met de gemeente. In de praktijk is namelijk gebleken dat problemen met de afvoer van afvalwater vrijwel altijd veroorzaakt worden door een storing aan het drukrioleringsgemaal. Dit soort storing wordt in principe zichtbaar gemaakt door het branden van de rode lamp op de bedieningskast van het gemaal. De praktijk heeft echter geleerd dat de storingslamp niet altijd 100% betrouwbaar is. Neem daarom allereerst contact op met de gemeente. Storingen meldt u tijdens kantooruren bij het KlantContactCentrum van Laarbeek, telefoon 0492 469 700. Buiten kantooruren kunt u bij ernstige problemen met de afvoer van afvalwater en bij grote overlast altijd contact opnemen met de calamiteitendienst van de gemeente Laarbeek. Op het antwoordapparaat van de gemeente, telefoon 0492 469 700, wordt het gsm-nummer van de dienstdoende medewerker opgegeven. Als er problemen zijn met het drukrioleringsgemaal zal de calamiteitendienst de storing (laten) oplossen. Werkt het drukrioleringsgemaal naar behoren, dan zal de calamiteitendienst u daarover informeren. In dat geval dient u verder te handelen, zoals omschreven onder ‘Riolering, melden van storing’.

Beheer van het rioolstelsel door de gemeente
Bij verstopping zal de gemeente, los van het onderhoudsschema, de straatkolk laten leegmaken. Dit vermindert de overlast en voorkomt schade aan het wegdek.

Beheer door derden
De gemeente beheert niet alle paden en wegen die openbaar toegankelijk zijn. Met name achterpaden in woonwijken zijn veelal van de eigenaar van het woningblok. Indien in deze achterpaden straatkolken zijn aangebracht, is het onderhoud van deze straatkolken in handen van de eigenaar van het woningblok.