Standplaatsvergunning

U kunt dit product aanvragen via onderstaand formulier.

Aan dit product zijn kosten verbonden. De actuele leges vindt u in de Legesverordening 2019

Door middel van het uitgeven dan wel weigeren van een standplaatsvergunning kan de gemeente haar taak tot handhaving van de openbare orde uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen.

Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit. Daarnaast kan de vergunning worden geweigerd in het belang van de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en de bescherming van het milieu. Onverminderd het bovenstaande kan de vergunning ook worden geweigerd:

 • indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand of
 • indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning, voor een standplaats voor het verkopen van goederen, een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt.

Let op

 • als u een standplaatsvergunning aanvraagt, moet u ook voldoen aan de eisen uit andere wetten, zoals de Wet milieubeheer, die regels stelt ter voorkoming van hinder en overlast, en de Warenwet, om de hygiëne van de aangeboden goederen te waarborgen.
 • Als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente hebt u ook een vergunning nodig.
 • Standplaatsen kunnen worden ingenomen per dagdeel: van 7.00-13.00 of van 13.00-20.00 of beiden. Op dinsdag in Lieshout, woensdag in Beek en Donk en donderdag in Aarle-Rixtel vanaf 14.00 uur in verband met de weekmarkt. Per jaarplaats kan per persoon voor maximaal één dag per week vergunning worden verleend.
 • Voor de locaties in Lieshout en Aarle-Rixtel moet naast een standplaatsvergunning toestemming zijn verkregen van de eigenaar van de desbetreffende ondergrond:
  - In Lieshout op het parkeerterrein van supermarkt Jumbo, telefoon 0499 421 617.
  - In Aarle-Rixtel op het Kerkplein, Kerkbestuur, telefoon 0492 381 215 of e-mail olv.presentatie@wanadoo.nl.

U moet de standplaatsvergunning schriftelijk (per brief) of via het formulier (bij Aanvraag / Afspraak) bij de gemeente aanvragen.
Aan een standplaatsvergunning zijn legeskosten verbonden. Daarnaast kan de gemeente een vergoeding vragen voor het gebruik van openbare ruimte (parkeerplaats, stoep et cetera).

Meenemen
Bij uw aanvraag moet u het volgende aangeven:

 • Op welke plaats u de standplaats wilt.
 • Een situatietekening van de gewenste standplaats.
 • Op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.
 • Met welke goederen of diensten u de standplaats wilt innemen.
 • Of er speciale voorzieningen nodig zijn (zoals dranghekken of verkeersborden).

Vergeet ook niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Wilt u in de gemeente met een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen? U hebt hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Een standplaatsvergunning is een vergunning, die nodig is voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht. U kunt een vergunning aanvragen voor bijvoorbeeld een viskraam, een bloemenstalletje, een ijskraam of een andere verkoopwagen.