Subsidies

De gemeente verleent subsidie om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken. Deze doelen komen voort uit het Raadsprogramma 2010-2014 en diverse beleidsnota’s, waarvan het Wmo-beleidsplan 2015-2018 op dit moment het belangrijkste is.

In het Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019 wordt het subsidiebeleid van de gemeente beschreven op het terrein van de maatschappelijke ontwikkeling. Dit subsidieprogramma gaat uit van zeven clusters met elk eigen doelen. Per cluster wordt aangegeven welke organisaties/activiteiten tot het cluster behoren en voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen. Uitgangspunt is dat de gewenste activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden zonder financiële bijdrage (subsidie) van de gemeente. Het budget dat maximaal beschikbaar is voor de subsidieverlening, wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Dit wordt ook wel het subsidieplafond genoemd. 

Subsidieprocedure
De regels ten aanzien van de subsidieverlening zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening gemeente Laarbeek (ASV). De ASV is op 24 februari 2011 door de gemeenteraad vastgesteld en is van kracht per 1 januari 2011. In de Algemene subsidieverordening staan regels voor onder meer de termijnen van aanvraag, de in te dienen gegevens, de subsidiesoorten en voorwaarden.Met deze nieuwe subsidieverordening heeft behalve het uniformeren van het subsidieproces ook een vereenvoudiging (deregulering) van relatief kleine subsidies voor zowel de gemeente als de subsidieaanvrager plaats gevonden. Het motto van de deregulering is: ‘gedeelde verantwoordelijkheid’; als u subsidie ontvangt en de prestaties zijn minder dan waarvoor de subsidie is toegekend, meldt u dit aan de gemeente. 

Subsidiesoorten
Het Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019 kent drie subsidiesoorten: de eenmalige subsidie, de jaarlijkse subsidie en de subsidie op basis van de Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF). De overeenkomst tussen alle subsidiesoorten is dat zij verleend worden om een bepaalde activiteit of resultaat mogelijk te maken. Jaarlijkse subsidies worden verleend aan activiteiten die jaarlijks in min of meer dezelfde vorm plaatsvinden en die aansluiten bij het meerjarige gemeentelijke beleid. 

Vragen
Wanneer u subsidie wilt aanvragen maar u niet zeker weet of uw activiteit voor subsidie in aanmerking komt, kunt u altijd contact opnemen met de gemeente.

In het Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019 wordt het subsidiebeleid van de gemeente beschreven op het terrein van de maatschappelijke ontwikkeling. Dit subsidieprogramma gaat uit van zeven clusters met elk eigen doelen. Per cluster wordt aangegeven welke organisaties/activiteiten tot het cluster behoren en voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen. Uitgangspunt is dat de gewenste activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden zonder financiële bijdrage (subsidie) van de gemeente. Het budget dat maximaal beschikbaar is voor de subsidieverlening, wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Dit wordt ook wel het subsidieplafond genoemd. 

Subsidieprocedure
De regels ten aanzien van de subsidieverlening zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening gemeente Laarbeek (ASV). De ASV is op 24 februari 2011 door de gemeenteraad vastgesteld en is van kracht per 1 januari 2011. In de Algemene subsidieverordening staan regels voor onder meer de termijnen van aanvraag, de in te dienen gegevens, de subsidiesoorten en voorwaarden.Met deze nieuwe subsidieverordening heeft behalve het uniformeren van het subsidieproces ook een vereenvoudiging (deregulering) van relatief kleine subsidies voor zowel de gemeente als de subsidieaanvrager plaats gevonden. Het motto van de deregulering is: ‘gedeelde verantwoordelijkheid’; als u subsidie ontvangt en de prestaties zijn minder dan waarvoor de subsidie is toegekend, meldt u dit aan de gemeente. 

Aanvragen
U kunt dit product aanvragen via het aanvraagformulier jaarlijkse subsidie 2016 - 2021

 

Eenmalige subsidie aanvragen
Organisaties maar ook burgers kunnen een eenmalige subsidie aanvragen. Een aanvraag bevat een beschrijving van de activiteiten/het project waarvoor de subsidie bedoeld is. Bij aanvragen voor een eenmalige subsidie, is met name het beleid uit cluster 7 van het Subsidieprogramma  Maatschappelijke Ontwikkeling 2016-2019 van belang. Iedereen met een goed initiatief dat bijdraagt aan de leefbaarheid in Laarbeek kan een aanvraag indienen. Er zijn diverse aandachtsgebieden benoemd. Per aandachtsgebied staat omschreven welk soort aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.

Het gaat om de volgende aandachtsgebieden:

 • evenementen
 • vrijwilligerswerk toekomstbestendig
 • bouwen aan sociale netwerken
 • informatie en ondersteuning dichtbij
 • zingeving als medicijn
 • gezonde basis
 • zorg voor onze jeugd
 • langer meedoen
 • Watermaand
 • educatie
 • jubilea, (her)opening accommodaties, kampioenschappen en toernooien/wedstrijden

Indien u subsidie wilt aanvragen voor (grote) evenementen, gelden er andere regels. De activiteiten moeten bijvoorbeeld bezoekers van buiten (toeristen) aantrekken en het imago van Laarbeek positief beïnvloeden. Ook is dan vaak sprake van het aanvragen van een vergunning.  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie dient minimaal zes weken voor aanvang van de activiteit/het project bij ons binnen te zijn.

Jaarlijkse subsidie aanvragen
Voor het aanvragen van jaarlijkse subsidie dient u het aanvraagformulier eenmalige subsidie te gebruiken. De aanvraag moet uiterlijk op 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, bij de gemeente gedaan zijn. U vraagt één keer subsidie aan voor de periode van 4 kalenderjaren.Subsidieverlening

Uw aanvraag wordt getoetst aan het gemeentelijke beleid en de regels in de Algemene subsidieverordening gemeente Laarbeek. Op basis daarvan neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. Op een aanvraag voor een éénmalige subsidie beslist het college in elk geval binnen 13 weken na ontvangst, maar uiteraard wordt rekening gehouden met het tijdstip van de activiteit. Voor een jaarlijkse subsidie beslist het college uiterlijk voor 31 december van het jaar waarop de aanvraag is ingediend. 

Verantwoording en vaststelling

 • Burgers en organisaties die een subsidie ontvangen die lager is dan € 2.000,- hoeven geen verantwoording meer af te leggen. Deze bedragen worden direct bij de verlening vastgesteld. De subsidieontvanger heeft wel een meldingsplicht. Dit betekent dat de ontvanger er melding van moet maken als de activiteiten waarvoor hij/zij subsidie heeft ontvangen niet of gedeeltelijk niet doorgaan. 
 • Organisaties die een subsidie ontvangen die ligt tussen de € 2.000,- en de € 5.000,- zijn of verantwoordingsvrij, of dienen een lichte verantwoording in. (De subsidieontvanger heeft een meldingsplicht. Dit betekent dat de ontvanger er melding van moet maken als de activiteiten waarvoor hij/zij subsidie heeft ontvangen niet of gedeeltelijk niet doorgaat.)
 • Organisaties die een subsidie ontvangen die ligt tussen de € 5.000,- en de € 20.000,- dienen een inhoudelijke en financiële verantwoording in. Organisaties die een subsidie ontvangen hoger dan € 20.000,- dienen een volledige verantwoording in.

Aan de hand van de verantwoording kan de gemeente de subsidie definitief vaststellen. Dit gebeurt voor 1 juli. Zoals boven aangegeven kunnen sommige subsidies al bij de verlening worden vastgesteld.

Vragen
Wanneer u subsidie wilt aanvragen maar u niet zeker weet of uw activiteit voor subsidie in aanmerking komt, kunt u altijd contact opnemen met de gemeente.