Verklaring omtrent het gedrag

Let op!
Per 1 juli 2016 dient u gebruik te maken van nieuwe formulieren. Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) die de aanvragen verwerkt hanteert een overgangsperiode van drie maanden (1 juli 2016 tot en met 31 september 2016). Het aanvraagformulier versie december 2015 kan na 31 september 2016 niet meer worden geaccepteerd.

Wanneer er een aanvraag dient te worden gedaan met betrekking tot het risicogebied “Burgerluchtvaart” nummer 15 dan geld er geen overgangsperiode en dient vanaf 1 juli 2016 het nieuwe formulier te worden gebruikt.

Aanvraag VOG Natuurlijke personen

Aanvraag VOG Rechtspersonen

 • Aanvraagformulier VOG Rechtspersonen (bedrijven)

Voor dit product moet u een afspraak maken
U kunt online een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 0492 469 700.

Machtigen
U kunt ook schriftelijk iemand machtigen. Hiervoor moet u een machtigingsformulier invullen: Machtigingsformulier

€ 41,35. Wij geven de voorkeur aan pinnen.

U kunt een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig hebben voor het krijgen van een baan of als u als vrijwilliger gaat werken. Ook als u een visum nodig hebt of voor bepaalde registraties (lidmaatschap/inschrijvingen) kunt u een VOG nodig hebben. Een VOG is verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en personen in de gastouderopvang. U vraagt de verklaring aan bij de gemeente.

Rechtspersonen
Ook een rechtspersoon (zoals een besloten vennootschap of ander bedrijf, vereniging of stichting) kan een verklaring omtrent het gedrag aanvragen. Hiermee kan een rechtspersoon zijn integriteit aantonen. De verklaring voor een rechtspersoon vraagt u niet aan bij de gemeente, maar bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). U gebruikt hiervoor het Aanvraagformulier VOG Rechtspersonen.

Gastouders
Werkt u in de gastouderopvang? U moet dan een VOG hebben. U kunt deze verklaring alleen aanvragen met speciale, voorgedrukte aanvraagformulieren. Afhankelijk van uw functie, moet u een formulier gebruiken voor:

 • gastouders
 • personen die werken bij een gastouderbureau
 • huisgenoten van een gastouder (vanaf 18 jaar)

U volgt de procedure die hoort bij de VOG die u wilt aanvragen:

 • Aanvraag VOG Natuurlijke personen
 • Aanvraag VOG Rechtspersonen
 • Aanvraag VOG voor personen in gastouderopvang

Aanvraag VOG Natuurlijke personen
Vraagt u voor uzelf een VOG aan, dan gaat dit als volgt:

 • U vraagt de VOG persoonlijk aan bij de gemeente. U kunt het Aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen alvast downloaden.
 • U kunt ook iemand schriftelijk machtigen om de aanvraag voor u te doen. Machtigingsformulier
 • Hebt u de VOG nodig voor een sollicitatieprocedure? U krijgt het aanvraagformulier dan van de werkgever waar u solliciteert. Dit formulier is dan al deels ingevuld door de werkgever.
 • U levert het ingevulde formulier in bij de gemeente. U betaalt dan meteen de kosten.
 • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar het COVOG. Het COVOG raadpleegt het justitieel documentatieregister en het politieregister. Eventueel vraagt zij ook informatie op bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering. Op basis van de verkregen gegevens wordt een beoordeling gemaakt.
 • Hebt u strafbare feiten gepleegd? Er wordt dan gekeken in hoeverre die relevant zijn voor het doel van de aanvraag.
 • Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag neemt het COVOG een beslissing.
 • Krijgt u een VOG, dan krijgt u deze thuisgestuurd.
 • Komt u niet in aanmerking voor een VOG, dan krijgt u een voornemen tot weigering. Hierin wordt uitgelegd waarom uw verzoek wordt afgewezen.
 • U kunt schriftelijk uw eigen zienswijze op het voornemen tot weigering indienen.
 • Wordt u VOG definitief geweigerd? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

Aanvraag VOG Rechtspersonen
De aanvraag voor een VOG Rechtspersonen moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Dit kan een bestuurder, maat, vennoot of beheerder zijn die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

 • Download het Aanvraagformulier VOG Rechtspersonen (bedrijven).
 • U vult op het formulier alle gegevens in over de rechtspersoon en natuurlijke personen die belangrijke posities hebben binnen het bedrijf.
 • U stuurt het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar het COVOG.
 • U betaalt het bedrag voor het behandelen van uw aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
 • Het COVOG onderzoekt of de rechtspersoon en de genoemde natuurlijke personen in aanraking zijn geweest met justitie.
 • Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag neemt het COVOG een beslissing.
 • Als er geen strafbare feiten uit het onderzoek naar voren komen, geeft het COVOG de verklaring af.
 • Komt de rechtspersoon niet in aanmerking voor een VOG, dan ontvangt u een beargumenteerd voornemen tot weigering.
 • U kunt schriftelijk uw eigen zienswijze op het voornemen indienen.
 • Wordt de VOG definitief geweigerd? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

Aanvraag VOG voor personen in gastouderopvang
Er zijn drie aanvraagformulieren voor personen die werken in de gastouderopvang. Op elk aanvraagformulier staat de voorgedrukte handtekening van de directeur Kinderopvang van het ministerie van OCW. Door op de volgende link van de rijksoverheid te klikken - www.rijksoverheid.nl - komt u op een pagina waar u de volgende aanvraagformulieren kunt downloaden:

 • Aanvraagformulier VOG gastouder (voor gastouders);
 • Aanvraagformulier VOG gastouderbureau (voor medewerkers van een gastouderbureau);
 • Aanvraagformulier VOG huisgenoot (voor huisgenoten van een gastouder (vanaf 18 jaar).

De procedure gaat als volgt:

 • Download het voor u geschikte formulier en print het uit.
 • U hoeft op het voorgedrukte formulier alleen uw gegevens in te vullen op pagina 1 en het formulier te ondertekenen.
 • U levert het ingevulde formulier in bij de gemeente. U betaalt dan meteen de kosten.
 • De gemeente stuurt de aanvraag naar het COVOG. Het COVOG onderzoekt of u veroordeeld bent voor het plegen van strafbare feiten.
 • Binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag neemt het COVOG een beslissing.
 • Als er geen strafbare gedragingen uit het onderzoek naar voren komen, geeft het COVOG de verklaring af.
 • Komt u niet in aanmerking voor een VOG, dan ontvangt u een beargumenteerd voornemen tot weigering.
 • U kunt schriftelijk uw eigen zienswijze op het voornemen indienen.
 • Wordt de VOG definitief geweigerd? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

Sommige beroepen kunt u alleen uitoefenen als u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebt. Deze verklaring wordt afgegeven door de minister van Veiligheid en Justitie. Hieruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering is voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Ook rechtspersonen kunnen een verklaring omtrent het gedrag aanvragen. Personen die werken in de gastouderopvang moeten altijd een VOG hebben. Een verklaring omtrent het gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Uitgebreide informatie vindt u op: www.justis.nl.