Vuur stoken, toestemming

Bewoners van het buitengebied van Laarbeek kunnen een verzoek indienen om ontheffing te verkrijgen van het algemene stookverbod. Ontheffingen worden verleend voor een maximale periode van drie jaar. Er mag alleen gestookt worden in de maanden maart en november.

Om in aanmerking te komen voor een stookvergunning geldt dat:

  • er alleen snoeihout wordt verbrand, afkomstig van het eigen terrein en het moet op het eigen terrein ook worden verbrand;
  • binnen de bebouwde kom geen snoeihout mag worden verbrand. Het beleid betreft dan ook het verbranden van snoeihout in het Buitengebied van Laarbeek. De grenzen van de bebouwde kom worden hierbij aangehouden. Er mag geen snoeihout dat ontstaan is binnen de bebouwde kom naar het buitengebied worden overgebracht om daar te worden verbrand;
  • er een afstand van minimaal 30 meter moet worden aangehouden van de brandstapel ten opzichte van de bebouwing, brandbare objecten, openbare weg en 100 meter ten aanzien van natuurgebieden (bossen en heideterreinen) en gebouwen voorzien van een rieten kap die niet geïmpregneerd zijn.

Aan de ontheffing worden voorschriften verbonden.

Verlenging
De gemeenteraad heeft besloten het gedogen van stoken met 3 jaar te verlengen. De verleende vergunningen zijn automatisch verlengd tot en met 2017. 

De Algemene Plaatselijke Verordening verbiedt het aanleggen, hebben of stoken van een vuur in de open lucht. De gemeente kan van dit verbod ontheffing verlenen.

Let op: het verbod geldt niet als er sprake is van vuur door middel van kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue. Uiteraard alleen als dit geen brandgevaar voor de omgeving oplevert.