Wegenverkeerswet, ontheffing

De voorwaarden waaraan een aanvraag tot ontheffing moet voldoen zijn afhankelijk van de reden van de ontheffing. Wilt u bijvoorbeeld wedstrijden houden op de openbare weg, dan wordt de ontheffing alleen verleend als u kunt aantonen dat de deelnemers en organisatoren goed verzekerd zijn. En wilt u een (bouw)werk uitvoeren over of onder een openbare weg, dan moet u aangeven wat de noodzaak is van die activiteit.

In alle gevallen moet u aangeven wat de reden en noodzaak van de ontheffing is en voor welke duur u de ontheffing wil. Het gaat altijd om een tijdelijke ontheffing, waarbij het belang van de verkeersveiligheid voorop staat.

Wie verleent de ontheffing?

  • Voor activiteiten op Rijkswegen verleent de minister van Infrastructuur en Milieu ontheffing.
  • Voor activiteiten op provinciale wegen verleent Gedeputeerde Staten van de provincie ontheffing.
  • Voor activiteiten op wegen onder beheer van het waterschap verleent het algemeen of dagelijks bestuur van het waterschap de ontheffing.
  • Voor activiteiten op alle andere wegen verleent de gemeente ontheffing.
  • Heeft uw aanvraag betrekking op eisen aan voertuigen, dan verleent het RDW ontheffing.

Gaat het om wegen onder beheer bij de gemeente, dan kunt u bij de gemeente een aanvraagformulier verkrijgen dat u ingevuld kunt inleveren. Weigert de gemeente de ontheffing of bent u het niet eens met een of meerdere opgelegde beperkingen, dan kunt u daartegen binnen 6 weken bezwaar maken.

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift, dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de bestuursrechter.

Meenemen
Voor uw aanvraag om ontheffing hebt u het volgende nodig:

  • Uw identiteitsbewijs.
  • Een verklaring waarin u duidelijk aangeeft wat de reden is waarom u de ontheffing aanvraagt. Noem hierin ook de plaats, datum en het tijdstip van uw activiteit en voor welke duur u de ontheffing wil.
  • Bewijsstukken. Bij wegwedstrijden bijvoorbeeld verzekeringsdocumenten.

Het is verboden op, over of onder een openbare weg activiteiten te ontplooien in strijd met de Wegenverkeerswet 1994. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld wegwedstrijden, (bouw)werken over of onder de weg, fietstochten en publieksevenementen. Wilt u de openbare weg voor een ander doel gebruiken dan die aangegeven door de Wegenverkeerswet, dan kunt u ontheffing aanvragen bij de wegbeheerder. Vaak is dat de gemeente.