Wmo-raad

Wmo-Raad Laarbeek
De Wmo-Raad Laarbeek bestaat uit een platform en werkgroep Wmo-voorzieningen. De Wmo-Raad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen op het brede terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De taken van de Wmo-Raad staan formeel vastgelegd in een verordening. De gemeente vindt het belangrijk dat haar beleid aansluit op dat wat inwoners in Laarbeek belangrijk vinden. Hierin vervult de Wmo-Raad een belangrijke rol.

Samenstelling
De Wmo-Raad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, de heer Wim van Hest, en wordt vanuit de gemeente ambtelijk ondersteund door Rianne Schwillens. Voor de Wmo-Raad is een sterke binding met de kernen van Laarbeek belangrijk. Mede daarom zijn de leden voor het Wmo-platform via de dorpsraden benaderd.

Vanuit of namens:

  • Dorpsplatform Aarle-Rixtel:  Anita van Vlerken en Jan Dekkers
  • Dorpsraad Beek en Donk: Harry Fransen en Arjan Buikema
  • Dorpsraad Lieshout: Monique Hubrechsen en Anne-Marie de Groot
  • Zorg om het Dorp Mariahout: Jacques Lucassen en Frans Habraken

De werkgroep Wmo-voorzieningen bestaat uit mensen die op basis van hun deskundigheid en affiniteit met het onderwerp participeren. De werkgroep Wmo-voorzieningen bestaat uit:

  • Ad Rovers, voorzitter
  • Jan van Bokhoven, lid
  • Hanny Vlemmings, lid
  • Nikol van de Goor, ambtelijk ondersteuner, bereikbaar via telefoonnummer 0492 469 787 of per mail via nikol.vd.goor@laarbeek.nl.

Contact met de Wmo-Raad
Als u een signaal wilt afgeven aan de Wmo-Raad of iets wilt agenderen, dan kunt u zich wenden tot de ambtelijke ondersteuner van de Wmo-Raad Rianne Schwillens. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0492 469 788 of via e-mail: rianne.schwillens@laarbeek.nl.

Vergaderingen
Het Wmo-platform vergadert iedere eerste dinsdagavond van de maand in het gemeentehuis. De werkgroep Wmo-voorzieningen vergadert op maandagmorgen. De Vastgestelde data voor 2015 zijn: 2 februari, 16 maart, 11 mei, 29 juni, 28 september, 23 november en voor komend jaar alvast op 11 januari 2016.

Vergaderstukken Wmo-Raad
Zowel de vergaderstukken van het Wmo-platform als de vergaderstukken van de werkgroep Wmo-voorzieningen zijn openbaar. Mocht u geïnteresseerd zijn in een agenda, verslag of onderliggend stuk, dan verzoeken wij u contact op te nemen met één van de ambtelijke ondersteuners die hierboven genoemd zijn. Bij voldoende interesse zullen de stukken op deze website gepubliceerd worden.