Rechten van betrokkenen

De gemeente Laarbeek verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Bij deze verwerking houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens bent u ‘betrokkene’. U heeft diverse privacyrechten die u kunt uitoefenen.

Hieronder volgt een korte toelichting per privacyrecht. Indien u gebruik wenst te maken van (een van) deze privacyrechten, kunt u online een verzoek indienen. U kunt ook gebruik maken van uw privacyrechten door de gemeente te bezoeken. Hier kunt u aan de balie schriftelijk een verzoek indienen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Neem daarom altijd uw paspoort of uw ID-kaart mee. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Als u jonger bent dan zestien jaar of als u onder curatele bent gesteld, dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek indienen.

Hoe lang duurt het?
U ontvangt in beginsel binnen vier weken bericht. Dit bericht kan met maximaal twee maanden worden uitgesteld indien sprake is van een complex verzoek. Indien hier sprake van is wordt dit binnen de eerste maand bij u kenbaar gemaakt.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan een privacyverzoek. Alleen als u om meerdere kopieën vraagt of als u herhaaldelijk een verzoek indient kan de gemeente u om een redelijke vergoeding vragen.

Rechten van betrokkenen 
U heeft de volgende privacyrechten:

Recht op inzage
Dit is het recht om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt in te zien. Met dit recht kunt u achterhalen of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt door een kopie hiervan aan te vragen bij de gemeente. Daarnaast kunt u met dit recht achterhalen wat het doel is van de verwerking, aan wie de gegevens worden verstrekt en wat de herkomst is van de gegevens.  

Recht op rectificatie
Het recht op rectificatie houdt in dat de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen. Indien u van mening bent dat u gegevens onjuist en/of onvolledig zijn kan u een verzoek tot rectificatie indienen. De gemeente zorgt ervoor dat onjuiste of onvolledige data gewist, aangevuld of gewijzigd worden. Na rectificatie van de gegevens verstrekt de gemeente een nieuw uittreksel aan u.

Recht op bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen een gegevensverwerking indien:  

 • de gemeente uw gegevens verwerkt voor een taak van algemeen belang of een taak van openbaar gezag; 
 • de gemeente uw gegevens verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang;
 • de gemeente uw gegevens verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • uw gegevens automatisch zijn verwerkt en daarop is een besluit gebaseerd; 

Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering
U heeft het recht om niet onderworpen te willen worden aan besluitvorming die gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, waaronder profiling, waaruit rechtsgevolgen voortkomen of die u op een andere manier aanmerkelijk raakt. Bij profiling kan gedacht worden aan het opstellen van een profiel aan de hand waarvan de gemeente bepaalt of iemand op basis van die gegevens voldoet en mogelijk recht heeft op voorzieningen et cetera. Hiervan kan worden afgeweken als de geautomatiseerde verwerking:

 • Noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling;
 • Berust op uw toestemming. 

Recht op beperking van de verwerking:
U heeft het recht om de gemeente te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om de bewerking van data te beperken als:

 • De accuraatheid van de gegevens in het geding is (voor de periode die nodig is om de accuraatheid te verifiëren);
 • De verwerking onrechtmatig is en u vraagt om beperking van de bewerking in plaats van het recht op vergetelheid;
 • De gemeente de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor het oorspronkelijke doel, maar de data nog nodig zijn op basis van andere rechtmatige gronden;
 • Verificatie of overtreffende gronden in verband met een verzoek om vergetelheid in behandeling zijn.

Recht op vergetelheid
U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om “vergeten” te worden (oftewel dat uw gegevens worden gewist): het recht op vergetelheid. U kunt hiertoe een verzoek indienen wanneer:

 • De persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn en er geen andere reden is om deze persoonsgegevens te bewaren;
 • Het doel voor het verwerken van de persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming en u die toestemming intrekt;
 • U bezwaar heeft tegen de verwerking en de gemeente geen zwaarwegende gronden heeft om de gegevens te verwerken;
 • De persoonsgegevens onwettig zijn verwerkt;
 • De persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor compliance met Europese of Nederlandse wetgeving.

Recht op dataportabiliteit
Het recht op dataportabiliteit houdt in dat u het recht heeft om persoonsgegevens op een gestructureerde en leesbare wijze te ontvangen, ook voor apparaten. Er moet aan drie voorwaarden zijn voldaan voordat gegevens kunnen worden overgedragen:

 1. Het moet gaan om automatisch verwerkte gegevens (dus geen papieren bestanden).
 2. U en eventuele andere betrokkenen moeten instemmen met de overdracht en er moet sprake zijn van een contract, bijvoorbeeld een juridisch contract.
 3. Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor niet-wettelijke taken van gemeenten.