Handhaving

De gemeente Laarbeek acht naleving van de wet- en regelgeving van groot belang. Burgers en ondernemers moeten met een veilig gevoel kunnen werken, wonen en recreëren in de gemeente. Naleving van de wet- en regelgeving gebeurt niet altijd spontaan, omdat burgers of ondernemers niet (meer) op de hoogte zijn van de regels of omdat zij het er niet mee eens zijn. In de Handhavingsnota 2016-2019 en Uitvoeringsprogramma 2016 is de ambitie beschreven en het instrumentarium dat nodig is om deze ambitie meetbaar te kunnen maken en uiteindelijk te realiseren. De nota is een actualisering van de nota uit 2012 en vervangt hiermee deze nota. 

De Handhavingsnota 2016-2019 en Uitvoeringsprogramma 2016 is tot stand gekomen volgens de principes van programmatisch en cyclisch handhaven en sluit daarmee aan bij de kwaliteitseisen uit het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Daarbij is het ook noodzakelijk dat wordt aangegeven op welke wijze en met welke inzet van welke instrumenten naleving van de regelgeving en de gestelde doelen wordt bereikt. Dit is verwerkt in de nalevingstrategie. 

Een praktische samenvatting van de stappen die worden gezet bij constatering van overtredingen vind u in de folder Zó handhaven we in Laarbeek.

Doelstelling
Het Peelland Interventie Team (PIT) speelt een belangrijke rol bij de integrale aanpak van de ondermijnende criminaliteit, handhavingsknelpunten en bij overlast. Het PIT is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt.

Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties.

Partners
Het Peelland Interventie Team bestaat uit zes gemeenten, politie Oost-Brabant, de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (AVIM), Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO), en Senzer. Zij werken nauw samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Enexis, GGD, UWV, de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) en de Belastingdienst.

Daarnaast staat het team in nauw contact met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en de Taskforce Brabant Zeeland.

Informatie en tips
Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492 587 309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.