Spreekrecht

Uw inbreng tijdens een commissie- of raadsvergadering
Tijdens de vergaderingen van de commissies of raad kunt u gebruik maken van het spreekrecht.

Er zijn wel spelregels.

Spreekrecht

 • De totaal beschikbare spreektijd bedraagt maximaal dertig minuten.
 • Iedere spreker mag maximaal vijf minuten spreken.
 • Het spreekrecht is beperkt tot onderwerpen die op de agenda staan.
 • Er kan niet ingesproken worden over:
  a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
  d. onderwerpen waarvoor in de Wet op de Ruimtelijke Ordening een inspraakprocedure is opgenomen;
  e. onderwerpen waarover men in de commissie al heeft ingesproken.

Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, dan dient u dit ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffier. Dit kan via e-mail griffie@laarbeek.nl of telefonisch (0492) 469 700. Bij de aanmelding moet u uw naam, adres, telefoonnummer en het te bespreken onderwerp vermelden. Indien u gebruikmaakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie inleveren. Uw betoog zal dan bij het verslag van de vergadering worden gevoegd.