Subsidie kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de samenleving. Kunst en cultuur zetten je aan het denken, doen vanzelfsprekendheden wankelen, werken relativerend en zaaien verwarring. Ze zorgen voor creativiteit in onze kenniseconomie. Daarnaast heeft kunst een op zichzelf staande intrinsieke waarde: kunst biedt schoonheid, ontspanning en plezier. Kunst verbetert de kwaliteit van leven.
Daarom wil de gemeente Laarbeek alle kinderen tot en met 18 jaar de kans geven om kennis te maken met kunst en cultuur via een voucher. Op deze wijze subsidieert de gemeente een deel van de kosten voor het kunnen volgen van een opleiding in die richting. Het gaat dan om allerlei vormen van kunst- en cultuuronderwijs, bijvoorbeeld: zang, dans, toneel, muziek, beeldende kunst, theater.

Wat als ik het lesgeld niet kan voorschieten?
Als uw inkomen niet toereikend is om het lesgeld voor te schieten, bijvoorbeeld omdat u leeft van een bijstandsuitkering, komt u mogelijk in aanmerking voor een voorschot of kunt u beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten. Hiervoor kunt u contact met de gemeente opnemen via telefoonnummer 0492 469 700.

Meer informatie
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 700.

PDFFolder Subsidie Kunst en Cultuur

Wie krijgen er subsidie?

Alle kinderen die:

 • in de gemeente Laarbeek wonen;
 • op 1 september van het lopende jaar nog geen 18 jaar zijn;
 • een opleiding volgen op gebied van kunst en cultuur bij een docent die op de docentenlijst staat; en
 • de opleiding volgen in de gemeente Laarbeek (in uitzonderlijke gevallen is daarvan af te wijken).

Docentenlijst
Dit is een lijst van docenten die aan de criteria voldoen om een opleiding te mogen verzorgen. Een criterium is een vakdiploma en/of aantoonbare gebleken geschiktheid.

PDFDocentenlijst

Hoe hoog is de subsidie?
De gemeente Laarbeek geeft in principe een subsidie van 50% van het lesgeld, met een maximum van:

 • € 60,- voor het volgen van groepslessen (meer dan 2 personen);
 • € 275,- voor het volgen van een opleiding individueel hafabra-onderwijs;
 • € 175,- voor het volgen van overige individuele opleiding kunst- en cultuuronderwijs.

Per kind wordt per jaar maximaal 1 subsidie verleend voor individueel onderwijs en 1 voor groepsonderwijs.
De hoogte van het subsidiebedrag kan worden verlaagd als er per jaar meer aanvragen zijn, dan er subsidiegeld beschikbaar is.

Hoe vraagt u subsidie aan?
Een ouder/verzorger bepaalt bij wie een kind lessen in kunst- of cultuureducatie volgt. Deze ouder/verzorger schrijft het kind in bij deze docent. De docent en de ouder(s) maken samen afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een lesovereenkomst. In deze lesovereenkomst staan:

 • gegevens van het kind;
 • een omschrijving van de activiteiten die worden gevolgd;
 • of de opleiding individueel of in groepsverband wordt afgenomen;
 • de kosten voor de lessen.

De docent zorgt dat deze overeenkomst bij de gemeente terechtkomt. Als de lesovereenkomst  voor 1 oktober bij de gemeente binnen is, dan krijgt de ouder/verzorger in principe binnen 1 maand duidelijkheid over de hoogte van de subsidie.
De ouder/verzorger kan de voucher overdragen aan de docent, die op zijn/haar beurt deze kan verzilveren bij de gemeente.

Bent u een docent in kunst- en cultuuronderwijs in Laarbeek?
Kunst en cultuur is onmisbaar voor de samenleving. De gemeente Laarbeek heeft een nieuw subsidiesysteem voor kunst- en cultuuronderwijs met ingang van het cursusjaar 2017-2018. Docenten die op dit werkterrein actief zijn, kunnen zich laten registreren op een docentenlijst. Daarmee wordt het voor leerlingen gemakkelijk om een aanvraag voor subsidie in te dienen. Wilt u dat, dan hebben we voor 4 juni de volgende gegevens van u nodig:

 • een kopie van uw vakdiploma van het conservatorium voor de opleiding die u verzorgt;
 • uw CV;
 • indien u niet over een dergelijk diploma beschikt, dan een document waaruit uw geschiktheid voor het geven van de opleiding blijkt. Een commissie beoordeelt dit vervolgens.
 • Een opgave van de locatie waar de opleiding wordt gegeven.

Wanneer deze gegevens compleet zijn en akkoord, wordt uw naam gepubliceerd op de website van de gemeente. Ouders van leerlingen kunnen met deze docenten een lesovereenkomst sluiten. Een voorbeeld daarvan staat op de website. Als de lesovereenkomst  voor 1 oktober bij de gemeente binnen is, dan krijgt de ouder/verzorger binnen 1 maand duidelijkheid over de hoogte van de subsidie.
Voldoen docent en leerling aan de criteria, dan ontvangt de ouder van het kind een subsidievoucher. De ouder kan die overdragen aan de docent en hoeft daarmee dat deel van het lesgeld niet voor te schieten.

De gemeente Laarbeek vindt kunst- en cultuureducatie belangrijk. De gemeenteraad vraagt daar in de ‘Toekomstvisie Laarbeek 2020’ expliciet aandacht voor. Het college heeft in het subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019 opgenomen om te onderzoeken of een andere wijze van subsidieverlening mogelijk is. Daar zijn vanuit het werkveld positieve reacties op gekomen om te werken aan een flexibeler systeem.
Deze ‘uitvoeringsregels kunst- en cultuureducatie in de gemeente Laarbeek’ zijn gebaseerd op het vastgestelde subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019. Deze nieuwe vorm van subsidiëring vervangt de tekst onder 3.2 en 3.3 van het genoemde subsidieprogramma met ingang van het schooljaar 2016-2017.

Een belangrijke doelstelling is, om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met de breedte van kunst- en cultuuronderwijs. Daarvoor wordt op twee fronten gewerkt:

 1. Kennismaken met kunst- en cultuuronderwijs op de basisscholen;
 2. Een kunst- en cultuuropleiding volgen buiten het basisonderwijs.

Met deze opzet beoogt het gemeentebestuur om, binnen de bestaande financiële kaders, nog meer jeugdige inwoners op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met allerlei facetten van kunst- en cultuureducatie, met de mogelijkheid om zich verder te scholen/aan te sluiten bij een vereniging die hen daar verder in opleidt. Daarbij worden ouders/verzorgers/kinderen zoveel mogelijk vrij gelaten in het kiezen van een opleider. Om dat mogelijk te maken kunnen ouders een voucher aanvragen en deze inwisselen bij een opleider. Het subsidieplafond wordt bepaald bij het vaststellen van het subsidieprogramma Maatschappelijk Domein (voor 2016 t/m 2019: € 89.500,--). Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om een bezuiniging, maar om een herverdeling van de beschikbare middelen. De verdeling wordt als volgt voorgesteld:

 • Voor de vouchers: € 65.000,--.
 • Voor kunst- en cultuuronderwijs op basisscholen: € 11.000,-- in co-financiering.
 • Voor projecten en onvoorziene gevallen, jaarlijks te storten in het kunst- en cultuurfonds: € 8.500,--.
 • Voor uitvoering: € 5.000,--.

Ad 1) kennismaken met kunst- en cultuuronderwijs op de basisscholen
De gemeente financiert 50% van de kosten van kunst- en cultuureducatie op basisscholen met een maximum van € 11.000,-- per schooljaar.
Basisonderwijs moet voor 1 oktober 2016 een visie ontwikkelen over kunst- en cultuureducatie (KuCuLo) om mee te kunnen doen in het provinciale project van de Cultuur Loper. Dat houdt onder meer in, dat Kunstbalie een intensief begeleidingstraject aangaat per basisschool (op eigen tempo en inhoud) om kunst en cultuur in te bedden in het lesprogramma. Wanneer de gemeente een bijdrage levert (we gaan uit van € 0,49 per inwoner is € 11.000) en de scholen ten minste een gelijk bedrag investeren, dan verdubbelt de provinciale regeling die bedragen.

Per brief van 24 februari 2017 is de beschikking ontvangen van Kunstbalie, dat de subsidie is toegekend. Er is een intermediair benoemd in de persoon van Jolijn Brouwers, die de scholen begeleidt in dit traject.

Ad 2) een kunst- en cultuuropleiding volgen
De gemeente Laarbeek subsidieert leerlingen die lessen in kunst- of cultuureducatie volgen via een voucher. Deze voucher kan worden ingewisseld bij de opleider (of koepel van opleiders, zoals Stichting Muziekopleiding Laarbeek), die deze vervolgens uitbetaald krijgt van de gemeente. Het gaat hierbij om vergoedingen voor lessen in muziek, zang, dans, toneel, musical, kunstzinnige vorming en Algemene Muzikale Vorming (AMV). Om in aanmerking te komen voor een voucher moet aan een aantal criteria worden voldaan.

Criteria
Om voor een voucher in aanmerking te komen, moet iemand:

 • Op 1 september van het jaar jonger zijn dan 18 jaar;
 • Ingeschreven staan in de GBA van de gemeente Laarbeek;
 • Een opleiding volgen voor kunst- of cultuureducatie bij een docent die op de docentenlijst2 staat;
 • De opleiding vindt in Laarbeek plaats (in uitzonderlijke gevallen is daarvan af te wijken);
 • Per kind wordt maximaal 1 voucher verstrekt voor individueel onderwijs en maximaal 1 voor groepsonderwijs per subsidiejaar;
 • Op verzoek van de werkgroep nieuw subsidiebeleid is er na de evaluatie van het eerste jaar werken met deze nieuwe methodiek, voor gekozen om alle aanvragen voor het nieuwe cursusjaar te verzamelen tot en met 30 september. Vervolgens alle vouchers in een keer toekennen en aanvragers voor 1 november duidelijkheid geven.

Docentenlijst
Dit is een lijst van docenten die aan de criteria voldoen om een opleiding te mogen verzorgen. Een criterium is een vakdiploma en/of aantoonbaar gebleken geschiktheid. De ballotage geschiedt door de werkgroep die aan de voorbereiding van deze systematiek heeft meegewerkt (Remko Boesveld (KunstLokaal), Rietje Maas (SML), Helmie Segboer (kunstonderwijs), Dirk Verhoeven(muziekonderwijs)).

Hoe werkt het?
Een ouder/verzorger bepaalt bij wie een kind lessen in kunst- of cultuureducatie volgt. Deze ouder/verzorger schrijft het kind in bij deze docent en zij maken samen afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een lesovereenkomst. In deze lesovereenkomst staat:

 • een omschrijving van de activiteiten die u afneemt;
 • of de opleiding individueel of in groepsverband wordt afgenomen;
 • de kosten voor de lessen;

De docent zorgt dat deze overeenkomst bij de gemeente terechtkomt. Als de lesovereenkomst  voor 1 oktober bij de gemeente binnen is, dan krijgt de ouder/verzorger voor 1 november duidelijkheid over de hoogte van de voucher.
De ouder/verzorger kan de voucher overdragen aan de docent, die op zijn/haar beurt deze kan verzilveren bij de gemeente.
Wordt een aanvraag voor een voucher later gedaan dan 1 oktober, dan gelden dezelfde regels en is er binnen 1 maand duidelijkheid, maar kan het subsidieplafond bereikt zijn zodat voor dat jaar geen voucher meer kan worden verstrekt.

Hoe hoog is de vergoeding?
In principe bedraagt de hoogte van de voucher:

 • 50% van het lesgeld, met een maximum van € 60,-- voor groepsonderwijs (meer dan 2 personen);
 • 50% van het lesgeld, met een maximum van € 275,-- voor een opleiding individueel hafabra-onderwijs;
 • 50% van het lesgeld, met een maximum van € 175,-- voor een opleiding individueel onderwijs overige kunst- en cultuureducatie.

Het maximumbedrag wordt verlaagd als er meer aanvragen zijn, dan er binnen het subsidieplafond gehonoreerd kunnen worden. Dan volgt een procentuele verlaging tot aan het subsidieplafond.

Wat als ik het lesgeld niet kan voorschieten?
Als uw inkomen niet toereikend is om het lesgeld voor te schieten, bijvoorbeeld omdat u leeft van een bijstandsuitkering, komt u mogelijk in aanmerking voor een voorschot of kunt u beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0492-469 700.

Bijzondere projecten
Bij bijzondere projecten op het gebied van kunst- en cultuureducatie kan een beroep gedaan worden op het Kunst- en cultuurfonds.