Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

De overheid heeft in de jaren tachtig van de vorige eeuw de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ingesteld. De WOB gaat over informatie die bij bestuursorganen berust. De WOB verplicht de bestuursorganen om de burger op verzoek informatie te geven en om op eigen initiatief informatie over gemeentelijk beleid te verspreiden. In beginsel is alle overheidsinformatie openbaar. Op dit uitgangspunt bestaan wel een aantal uitzonderingen. Van geval tot geval zal bekeken moeten worden of een van die uitzonderingen van toepassing is.

Hoe regelt u het?
U kunt het WOB verzoek bij onze gemeente indienen. Bel hiervoor ons Team Juridische Zaken en vraag hoe u het verzoek formeel kunt indienen.

Wat kost het?
De door de gemeente gemaakte kopieer- en/of verzendkosten kunnen in rekening worden gebracht bij de aanvrager.

Termijn
Wij moeten de beslissing op een WOB-verzoek binnen vier weken nemen. Die termijn kan ten hoogste met vier weken worden verlengd. Wij kunnen het verzoek alleen afwijzen als er één van de in de WOB genoemde uitzonderingsgronden van toepassing is. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde absolute en relatieve uitzonderingsgronden. Wanneer een absolute uitzonderingsgrond van toepassing is, moet het bestuursorgaan het verzoek om informatie weigeren.

Absolute weigeringsgronden

 • Er is sprake van een absolute weigeringsgrond als de gevraagde informatie.
 • De eenheid van de Koning en ministers (de Kroon) in gevaar zou kunnen brengen.
 • De veiligheid van de Staat zou kunnen schaden.
 • Het vertrouwelijk aan de overheid verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens betreft.
 • Wanneer het bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens betreft.

Relatieve uitzonderingsgronden
Het zal vaker voorkomen dat mogelijk een van de relatieve uitzonderingsgronden van toepassing is. De gemeente moet dan een bijzonder belang afwegen tegen het algemene belang van openbaarheid. Als het bijzondere belang zwaarder weegt, dan wordt openbaarmaking geweigerd. Voorbeelden:

 • Nederlandse internationale betrekkingen.
 • Financiële- en economische belangen.
 • De opsporing en vervolging van strafbare feiten.
 • Inspectie, controle en toezicht.
 • Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
 • Het belang van de eerste kennisname van de geadresseerde.
 • Het voorkomen van onevenredige bevoor- of benadeling.

De gemeente hoeft ook geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern beraad voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne beraad. De gemeente mag dergelijke informatie overigens wel verstrekken, al dan niet geanonimiseerd, als dat in het belang van een goede democratische bestuursvoering wenselijk wordt geacht. 

Voorheen nam het college van burgemeester en wethouders ieder ingediend WOB-verzoek in behandeling, dus ook verzoeken die elektronisch ingediend werden. Op 17 september 2013 heeft het college besloten om alleen WOB-verzoeken in behandeling te nemen die schriftelijk ingediend worden. U hoeft zelfs niet naar de WOB te verwijzen. De gemeente moet bij elk verzoek om informatie nagaan of de WOB van toepassing is. In beginsel hoeft u alleen het onderwerp te noemen waarover u informatie wilt ontvangen. Het onderwerp moet echter wel nauwkeurig omschreven zijn. De vraag moet nog nauwkeuriger worden omschreven als er een aantal dikke archiefmappen van dit onderwerp zijn. De gemeente moet hiertoe het initiatief nemen en net zo lang vragen tot duidelijk wordt welke informatie u wilt hebben. U hoeft in uw verzoek niet aan te geven waarvoor u de gevraagde informatie nodig hebt of wat u met de gegevens van plan bent te gaan doen. Ook e-mailberichten, geluidsbanden, films en foto’s vallen onder de WOB.

Vragen?
Bel dan met het Team Juridische Zaken via het Klant Contact Centrum 0492 469 700 of stuur een e-mail naar gemeente@laarbeek.nl.