Concept Woonvisie 2022 – 2026 ter inzage

09 november 2021

Sinds februari 2021 heeft de gemeente met vele belangstellenden gesproken over de woonwensen in Laarbeek. Dit omdat voor de periode 2022 – 2026 een nieuwe woonvisie moet worden opgesteld. In deze nieuwe woonvisie wordt aangegeven welke speerpunten de gemeente stelt om het woonbeleid in die periode verder gestalte te geven. De betrokkenheid van veel inwoners en organisaties heeft ertoe geleid dat we veel informatie hebben kunnen ophalen en we hebben dit vertaald in een concept woonvisie 2022 – 2026 welke in januari 2022 aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden.

Hieraan voorafgaand kan iedereen gedurende de periode van 10 november  tot 6 december kennis nemen van deze concept woonvisie en wordt iedereen die dit wenst uitgenodigd zijn/haar reactie hierop aan de gemeente kenbaar te maken. De ingekomen reacties zullen bij de besluitvorming worden meegenomen en mogelijk kunnen die  nog leiden tot aanpassing van de woonvisie.

Reacties kunt u gedurende genoemde periode sturen naar john.vd.berg@laarbeek.nl of via de post naar: burgemeester en wethouder van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk.