Waar kunt u terecht met uw zorgvraag?

Uw zorg is door de gemeente Laarbeek met verschillende partners geregeld. Ook na 1 januari 2017 loopt uw zorg of ondersteuning gewoon door. De afspraken die met u zijn gemaakt, blijven ongewijzigd. U kunt dan ook gewoon contact op nemen met uw vaste contactpersoon.

Heeft u zorg nodig? Of heeft u een vraag op het gebied van welzijn, wonen, werk of inkomen?
Wegwijzer Laarbeek geeft een overzicht van organisaties en verenigingen die op dat gebied actief zijn in Laarbeek. De nadruk ligt op de informele en lokale informatie die u zelf kunt regelen.

Hebt u professionele zorg nodig?
Voor professionele zorg werkt de gemeente Laarbeek samen met andere Peelgemeenten. Zij regelen samen de professionele zorg met verschillende partners in de omgeving.
Om in aanmerking te komen voor professionele hulp kunt u terecht bij uw lokale Team Zorg & Welzijn.

Wmo
Heeft u nog niet eerder een beroep hoeven te doen op Wmo-voorzieningen? En heeft u dat nu wel nodig? Dat kan gaan over welzijnsproducten als een maaltijdvoorziening of mantelzorgondersteuning. Of heeft u iemand nodig die meekijkt naar uw financiën? Neem dan contact op met uw lokale Team Zorg & Welzijn

Jeugdzorg
Van heel algemene opvoedkundige vragen tot specifieke jeugdzorg kunt u terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin.

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? 
Dan komt u misschien in aanmerking voor één van de regelingen van de gemeente. U kunt in deze PDFfolder lezen waar u mogelijk een bijdrage voor kunt krijgen.

Schulddienstverlening
Heeft u geen schulddienstverlening maar wilt u daar wel graag over praten. Neem dan contact op met uw lokale Team Zorg & Welzijn. Als u al in een schulddienstverleningstraject zit, kunt u met uw vaste ondersteuner contact opnemen.

WW-uitkering
Wordt u binnenkort werkloos en wilt u een WW-uitkering aanvragen? Dan kunt u terecht bij het UWV.

Bijstandsuitkering
Bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden. Senzer helpt bij het vinden van geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is. Aanvragen kan via www.werk.nl.

Klacht over uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet, minimaregelingen en schulddienstverlening door de Peelgemeenten
De gemeente heeft de taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Minima en Schulddienstverlening belegd bij de Peelgemeenten. Klachten over de uitvoering van deze taken kunt u indienen bij de Peelgemeenten.

Uw klacht indienen kan:

  • mondeling: bij Linda Ceelen (klachtencoördinator) via 06 1476 0418 tijdens kantooruren op ma t/m do van 9.00 tot 17.00 uur en op vr van 9.00 tot 16.00 uur.
  • digitaal via het e-fomulier klacht Peelgemeenten