Klimaatverandering in Laarbeek

Het veranderende klimaat brengt ook in Laarbeek risico’s met zich mee voor de leefbaarheid, gezondheid, natuur en economie. De peelgemeenten, waaronder ook Laarbeek, willen de gevolgen van de toenemende hitte, droogte en wateroverlast beperken door maatregelen te nemen in de openbare en private ruimte. Om een beeld te geven van hoe we de Peel klimaatbestendig willen maken, hebben we samen met het waterschap Aa en Maas en drinkwaterbedrijf Brabant Water een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie opgesteld.

Uitvoeringsagenda Brabantse Peelexterne-link-icoon

Hoe is de uitvoeringsagenda tot stand gekomen?

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren maken deel uit van de DPRA-werkregio Brabantse Peel. In 2019 hebben deze Peelgemeenten stresstesten uitgevoerd. Op basis van deze informatie en risicodialogen hebben de Peelgemeenten, het waterschap Aa en Maas en het drinkwaterbedrijf Brabant Water meer dan honderd projecten benoemd. Daaruit hebben ze 21 projecten geselecteerd die interessant zijn om te volgen, en die ook worden uitgelicht in de uitvoeringsagenda. Sommige projecten zijn gekozen omdat de partners er trots op zijn, andere omdat ze benieuwd zijn naar de ontwikkelingen, en er zijn ook projecten die worden uitgevoerd binnen het Deltaprogramma Hoge Zandgronden of die financiering van het Rijk ontvangen vanuit de Impulsregeling Klimaatadaptatie.

Wat staat er in de uitvoeringsagenda?

In de uitvoeringsagenda 'Brabantse Peel' staat een selectie van 21 projecten die tussen 2021 en 2027 worden uitgevoerd om de Brabantse Peel klimaatbestendig te maken. Ook Laarbeek staat in de uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda beschrijft eerst het landelijke en regionale klimaatadaptatiebeleid. Daarna lees je over de ambities van de partners, en over de structuren waarin ze met elkaar samenwerken: de werkeenheid Doelmatig Waterbeheer en het Intergemeentelijke Afstemmingsoverleg. Tot slot volgt het uitvoeringsprogramma zelf, met daarin onder andere een beschrijving van de projecten.

Wat willen de partijen bereiken?

De projecten in de regionale uitvoeringsagenda dragen bij aan het tegengaan van wateroverlast en verdroging. De vergroeningsprojecten dragen ook bij aan het tegengaan van hittestress. Daarnaast willen de partners hun aanpak stapsgewijs ontwikkelen tot een integrale aanpak. Nu is klimaatadaptatie in de Peelgemeenten vooral nog een bundeling van lokale projecten. De komende jaren willen de partners de projecten meer regionaal en in samenhang aanpakken. Verder houdt vooral het domein water zich nu bezig met klimaatadaptatie. De partners streven ernaar om klimaatadaptatie meer te verbreden naar het ruimtelijk en sociaal domein. Ze willen daarbij niet alleen handelingsperspectief bieden aan de overheden, maar ook aan de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.
Voorbeelden van acties en maatregelen

De uitvoeringsagenda beschrijft voor elk project wie het doet, wanneer het project loopt en hoe het wordt uitgevoerd. In de figuur hieronder zie je de 21 geselecteerde projecten. Het grootste deel van de projecten wordt uitgevoerd in het stedelijk gebied, het andere deel in het landelijk gebied. De meeste projecten zijn gekoppeld aan een specifieke locatie, en staan met een nummer weergegeven op de kaart. Maar dat geldt niet voor alle projecten. Zo zijn er projecten die in de hele regio Brabantse Peel of in een deel ervan worden uitgevoerd. Deze nummers krijgen een sterretje in de legenda en staan niet weergegeven op de kaart.

Lees voor meer informatie: