Omgevingsplan, strijdig gebruik

Beschrijving

Wilt u grond of gebouwen gebruiken in strijd met het omgevingsplan? Dan kunnen we onder bepaalde voorwaarden toestemming geven op basis van een omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld als u een woning als kantoor wilt gebruiken terwijl het volgens het omgevingsplan de bestemming ‘wonen’ heeft.

Hoe u het regelt

Is het strijdige gebruik de enige activiteit waarvoor u de omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan de omgevingsvergunning online aan via het Omgevingsloket.externe-link-icoon Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen? Dan heeft u eHerkenning nodig.

Soms valt het strijdige gebruik samen met een andere activiteit waarvoor u een omgevingsvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen op een plek met een groenbestemming. U hebt dan een omgevingsvergunning nodig omdat u bouwt, en omdat u in strijd met de groenbestemming bouwt. In dit geval hoeft u maar 1 keer de omgevingsvergunning aan te vragen.

Wat u nodig heeft

In uw aanvraag om een omgevingsvergunning geeft u het volgende aan:

 • Gegevens en documenten over het huidige gebruik. 
 • Beschrijving van het door u bedoelde gebruik.
 • Gegevens over de gevolgen van het gebruik voor de ruimtelijke ordening.
 • Beschrijving hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (indien van toepassing)
 • Een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand. Zo nodig laat u een bouwtekening zien.
 • De redenen waarom en de mate waarin wordt afgeweken van het omgevingsplan.

Wat u moet weten

Gebruik van grond of een gebouw kan in strijd zijn met verschillende ruimtelijke plannen. Via het Omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u zien welke ruimtelijke plannen van toepassing zijn op uw locatie. Ook kunt u de plannen inzien bij de gemeente. Het kan gaan om de volgende soorten plannen:

 • omgevingsplan
 • Regels op grond van de provinciale verordening (omgevingsverordening
 • Regels op grond van een AMvB
 • Regels van het voorbereidingsbesluit

Gebruik in strijd met een omgevingsplan

Bijvoorbeeld: in het omgevingsplan staat dat een woongebied de bestemming ‘wonen’ heeft. Wilt u een gebouw in een woongebied gebruiken met een ander doel dan bewoning? Dan is er sprake van gebruik in strijd met het omgevingsplan. U hebt dan een omgevingsvergunning nodig om het gebouw te mogen gebruiken voor dit andere doel.

In de volgende gevallen kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben voor strijdig gebruik:

 • Wonen in een gebouw dat als bedrijfsruimte bestemd. 
 • Gebruik van de openbare ruimte als privé tuin. Hiervoor hebt u ook toestemming nodig van de eigenaar.
 • Starten van een hotel, restaurant of bed & breakfast in uw woning.
 • Gebruik van een woning als winkel, kantoor, bedrijf of fabriek, of magazijn. 
 • Gebruik van een weiland als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats. 
 • Gebruik van een recreatiewoning als woning. 

Water

Voor het aanleggen van een woonboot of hotelboot kunt u, naast een eventuele ligplaatsvergunning, een omgevingsvergunning nodig hebben.

Beslissing op de aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant, de zogenaamde ODZOB, behandelt namens de gemeente de omgevingsvergunningen en neemt het besluit over uw vergunning.

Voor sommige, complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Heeft u nog vragen?

Neem altijd eerst contact met ons op over het gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Bel onze medewerkers van het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0492 469 700.

Meer informatie